Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

KäTu_logo_RGB

XVIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2020: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LAATU NÄKYVÄKSI

Helsingin yliopisto 17.–18.4.2020

 

KäTu2020-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2020 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun (osa)tekijät ja laadun määritelmät ja standardit eri konteksteissa
  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun arviointikäytänteet
  • Laadun ongelmat ja hyvät käytänteet
  • Laatu ja sen yhteydet lähikäsitteisiin (kuten käytettävyyteen, tarkkuuteen ja vastaavuuteen)
  • Laatu ja sen yhteydet kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöihin (esimerkiksi kääntäjän ja tulkin toimijuuteen ja rooliin)
  • Käännös- ja tulkkausmarkkinat – kilpailutus laatutekijänä
  • Kääntäjien ja tulkkien koulutus ja kouluttautuminen laadun takeena
  • Teorian ja käytännön laadulliset yhteydet
  • Laadun muuttuvuus ja pysyvyys (esimerkiksi historian tai tulevaisuuden näkökulmasta)
  • Ihmistoimija, kone ja tekoäly

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo seitsemäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2020 symposiumi pidetään Helsingin yliopistossa, joka toimii järjestäjänä nyt neljättä kertaa.

 

PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2020

Pamela Faber Benítez, Granadan yliopisto

Pamela Faber Benítez työskentelee professorina ja LexiCon Research Group
-tutkimusryhmän johtajana Granadan yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen osastossa. Hänet tunnetaan erityisesti kehysperustaisen terminologian luojana ja kehittäjänä. Luennon aihe on kehysperustainen terminologia ja sen sovellukset.

Jörg Tiedemann, Helsingin yliopisto

Jörg Tiedemann on kieliteknologian professorina Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy kieltenväliseen luonnollisen kielen käsittelyyn (cross-lingual NLP) ja konekääntämiseen. Luennon otsikko on Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

 

TYÖMUODOT

Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 minuuttia ja 5 minuuttia keskusteluun) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittely. Rinnakkaiset sektiot voivat olla myös temaattisia sektioita, joissa on 4–6 samaan aihepiiriin kuuluvaa esitelmää. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sektioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivänä kahvin yhteyteen, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen ja teemasektioiden teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 15.11.2019. Teemasektioehdotuksissa on oltava mukana myös sektioon kuuluvien esitelmien otsikot. Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 17.1.2020. Teemasektioesitelmistä on myös lähetettävä erilliset ehdotukset, joihin on selvästi merkittävä, mihin teemasektioon esitelmä kuuluu. Ehdotukset (enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen, lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään) lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2020@helsinki.fi.  Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä työpaja vai teemasektio tai sektio- tai teemasektioesitelmä tai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä; esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 7.2.2020 mennessä. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.

 

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 16.4.2020

Ennen KäTu-symposiumia järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 16.4.2020. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

 

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan viidettä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2020 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 14.2.2020 jaoston varapuheenjohtajalle Minna Ruokoselle, minna.ruokonen@uef.fi.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 14. KäTu2020-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 14 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2021 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 14 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2020-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2019. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2020@helsinki.fi.

Konferenssisihteerinä toimii Aino Suoranta SKTL:stä.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto

Simo Määttä (järjestelytoimikunnan pj.)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Irina Kudasheva

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Kaisa Vitikainen

 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Anne Ketola, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

 

TERVETULOA HELSINKIIN!