Första utskicket och inbjudan till föredrag

XIX SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2022: BILDEN AV ÖVERSÄTTAREN

Östra Finlands universitet 22–23.4.2022

KäTu2022-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2022 är Bilden av översättaren. Med detta tema vill vi lyfta fram bilden av översättare och tolkar samt översättning och tolkning både i våra egna och andras ögon. Hurdana har tolkar och översättare varit förut, hurdana är de nu och hurdana borde de vara? Nu och i framtiden? Vem är den som definierar bilden och vilka faktorer påverkar bilden? Hur ser människor utanför branschen på översättning och tolkning? Temat Bilden av översättaren ger också möjligheten att granska bilden av översättning och tolkning i samband med frågor om tillgänglighet eller rörelse mellan bild och text.

Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  • Den professionella bilden, image och synlighet av översättare och tolk (i verklighet, fiktion; historisk utveckling)
  • Visioner, framtidsförutsikter, hotbilder för översättningsbranschen och översättarutbildningen
  • Översättning i närbild och ur ett vidare perspektiv (praxis och vardag; föreställningar, nätverk, teori)
  • Bildens roll vid översättning: audiovisuell översättning, översättning av barnlitteratur, bruksanvisningar osv.; tillgänglighetsfrågor om bruk av bilder vid översättning och tolkning
  • Översättning mellan teckensystem från bild till text (inkl. syntolkning) och från text till bild
  • Språkliga bilder, metaforer och metaforik i och av översättning

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.


KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i arton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2022 arrangeras symposiet vid Östra Finlands universitet i Joensuu för tredje gången.


ARBETSFORMER

Årets plenartalare 2022 är professor i översättningsvetenskap Haidee Kotze (Universiteit Utrecht) och professor i finska språket (för närvarande professor i karelska språket och kultur) Helka Riionheimo (Östra Finlands universitet). Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag i parallella sektioner (20 minuter och 5 minuter för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. Workshopparna är ca två timmar långa sektioner för allmän diskussion kring något tema (som paneldiskussion eller i små grupper) eller för gemensam behandling av någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt och den bästa postern belönas.

Förslag till teman för workshoppar skickas in senast måndagen 22.11.2021.

Förslag till sektionsföredrag och postrar skickas in senast måndagen 17.1.2022.

Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2022@uef.fi. Förslagen ska skrivas i den dokumentmodell som finns här. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, ett sektionsföredrag eller en poster.

I nästa utskick ges mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 21.2.2022 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.


UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 21.4.2022

Före KäTu-symposiet torsdagen 21.4.2022 arrangeras en utbildningseftermiddag som är avsedd särskilt för forskarstuderande men som är öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i nästa utskick.


ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.


UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för sjunde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2022 är det undervisning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder.

Nomineringar och motiveringar bör skicka in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen 18.2.2022.


SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 16 av den elektroniska publikationen MikaEL. MikaEL är en open access-publikation som innehåller både anonymt referentgranskade och icke-referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. De som medverkat i KäTu2022-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Observera att alla skribenterna måste ha nämnts som medverkande redan i abstraktet.

Volym 16 av MikaEL utkommer i april 2023 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 16 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.


INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2022-symposiet publiceras på symposiets webbplats. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2021. Använd e-postadressen katu2022@uef.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.


COVID-19-SITUATIONEN

Utgångspunkten är att KäTu2022 arrangeras som en traditionell konferens på plats i Joensuu.


ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Östra Finlands universitet

Tuuli Ahonen (ordförande för arrangörskommittén)

Nina Havumetsä

Maarit Koponen

Minna Kujamäki

Juha Lång

Esa Penttilä

Minna Ruokonen

Juho Suokas

Niina Syrjänen

Erja Vottonen

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Esa Penttilä, Östra Finlands universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Sari Hokkanen, Tammerfors universitet (sekretärare)

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet (vice ordförande)

Annukka Saarenmaa, Yrkeshögskolan Diakonia

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

VÄLKOMMEN TILL JOENSUU!