Andra utskicket och inbjudan till föredrag

XIX SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2022: BILDEN AV ÖVERSÄTTAREN

Östra Finlands universitet 22–23.4.2022
(Utbildningsevenemang för doktorander 21.4.2021)

KäTu2022-SYMPOSIETS TEMA 

KäTu-symposiets tema år 2022 är Bilden av översättaren. Med detta tema vill vi lyfta fram bilden av översättare och tolkar samt översättning och tolkning både i våra egna och andras ögon. Hurdana har tolkar och översättare varit förut, hurdana är de nu och hurdana borde de vara? Nu och i framtiden? Vem är den som definierar bilden och vilka faktorer påverkar bilden? Hur ser människor utanför branschen på översättning och tolkning? Temat Bilden av översättaren ger också möjligheten att granska bilden av översättning och tolkning i samband med frågor om tillgänglighet eller rörelse mellan bild och text. 

Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar: 

  • Den professionella bilden, image och synlighet av översättare och tolk (i verklighet, fiktion; historisk utveckling) 
  • Visioner, framtidsförutsikter, hotbilder för översättningsbranschen och översättarutbildningen 
  • Översättning i närbild och ur ett vidare perspektiv (praxis och vardag; föreställningar, nätverk, teori) 
  • Bildens roll vid översättning: audiovisuell översättning, översättning av barnlitteratur, bruksanvisningar osv.; tillgänglighetsfrågor om bruk av bilder vid översättning och tolkning 
  • Översättning mellan teckensystem från bild till text (inkl. syntolkning) och från text till bild 
  • Språkliga bilder, metaforer och metaforik i och av översättning 

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna. 


KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE 

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen. 

KäTu-symposierna har redan i arton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och doktorander i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2022 arrangeras symposiet vid Östra Finlands universitet i Joensuu för tredje gången. 


PLENARFÖREDRAG ÅR 2022 

Haidee Kotze

Haidee Kotze är professor i översättningsvetenskap i Utrechts universitet och chefredaktör för publikationen Target: International Journal of Translation Studies. Hon har bland annat specialiserat sig på korpuslingvistik, eye-tracking forskning, språkets förändring och variation samt språkfrågor om genus och invandring. Rubriken på professor Kotzes föredrag är Translators and Translation in Online Social Media: Construal and Contestation.     

Helka Riionheimo

Helka Riionheimo är professor i finska språket på Östra Finlands universitet och under läsåret 2021–22 professor i karelska språket och kultur. Utöver finskan forskar Riionheimo också om Östersjöfinska språk. Hennes forskning har så småningom gått över från det ursprungliga intresset för talat språk och språkkontakter till hotade språk och deras revitalisering. Rubriken på professor Riionheimos föredrag är Yle Uudizet karjalakse – karjalankieliset uutiset syntyvät kääntämällä (Yle Uudizet karjalakse – Nyheter på karelska språket föds genom översättning).


WORKSHOPPAR

Under symposiet ordnas 5 workshoppar. Arbetsspråket är finska (för workshop 5 finska och engelska). Anmälan till workshopparna sker i samband med anmälan till symposiet. 

Mer information om workshoppar och paneler finns här (på finska och engelska). 

WORKSHOP 1: Käännösalan kuva alan ulkopuolella. [Bilden av översättningsbranchen utanför branchen] Arrangör: Arbetsgruppen NäkyKää (Näkyvyyttä käännösalalle): Jenni Kavén (Finlands översättar- och tolkförbund), Minna Kujamäki (Östra Finlands universitet), Maarit Laitinen (Finlands översättar- och tolkförbund), Mari Pakkala-Weckström (Helsingfors universitet), Miia Santalahti (Tammerfors yliopisto), Juho Suokas (Östra Finlands universitet), Aino Suoranta (Finlands översättar- och tolkförbund), Niina Syrjänen (Östra Finlands universitet), Taina Ukkola (Kieliasiantuntijat ry.) & Erja Vottonen (Östra Finlands universitet)

WORKSHOP 2: Pintaa syvemmältä: tehdään yhdessä kääntäjän ja tulkin työ näkyväksi. [In på djupet – vi synliggör tillsammans översättarens och tolkens arbete.] Arrangörer: Maarit Koponen, Minna Kujamäki & Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet)

WORKSHOP 3: Etänä, lähiopetuksena vai sekä että? Millaisiksi muotoutuvat tulevaisuuden opetusmenetelmät? Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto -työpaja. [På distans, som kontaktundervisning eller både och? Hurdana kommer framtidens undervisningsmetoder att bli?] Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet) & Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet)

WORKSHOP 4: Kieli kuvassa – visuaalisuus kääntäjän ja tulkin työssä. [Språk och bild – visualitet  i översättarens och tolkens arbete.] Arrangörer: Eliisa Pitkäsalo & Maija Hirvonen (Tammerfors universitet)

  • Förslag till korta föredrag ska skickas in senast 17.1.2022. Se beskrivningen av workshoppen.

WORKSHOP 5: Experimental Translation—Expanding the Finnish<>English Translator’s Range of Options. [Experimentell översättning – expansion av fi–en översättarens möjligheter.] Arrangör: Douglas Robinson (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen) 


SEKTIONSFÖREDRAG OCH POSTRAR 

Sektionsföredragens längd är 20 minuter, följt av 5 minuter för diskussion och 5 minuter för eventuell förflyttning mellan salar. Föredragen hålls i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt på fredag eftermiddag i samband med kaffepausen, och den bästa postern belönas. 

Förslag till sektionsföredrag och postrar skickas in senast måndagen 17.1.2022.

Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2022@uef.fi. Förslagen ska skrivas i den dokumentmodell som finns här. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, ett sektionsföredrag eller en poster.

Föredragshållarna meddelas senast 21.2.2022 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.


UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR DOKTORANDER 21.4.2021 

Dagen före KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang för doktorander. Evenemanget arrangeras i samarbete med Langnet och Östra Finlands universitets SCE-doktorandprogram. Temat Tutkijan kuva (Bilden av forskaren) behandlats i ett föredrag av professor Camilla Lindholm och filosofie doktor Johanna Isosävi, följt av en workshop och ett textseminarium.  

Föredraget och workshoppen är öppna för alla intresserade, textseminariet är däremot avsett särskilt för doktorander. För att ta del i textseminariet ska man på förhand skicka in ett manuskript (max. 15 sidor) som sedan kommer att diskuteras på seminariet. Föredragets och workshoppens språk är finska. På textseminariet kan texterna diskuteras på finska och engelska, manuskripten som kommenteras kan vara på finska, svenska eller engelska.

Närmare information om evenemanget och anmälan på finska eller på engelska.


ARBETSSPRÅK 

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna. 


SYMPOSIETS PRELIMINÄRA SCHEMA 

Torsdag 21.4.2022: Utbildningsevenemang för doktorander

12.00–14.10 Föredrag och workshop 

(14.40–16.40 Textseminarium) 

Fredag 22.4.2022   

9.00–11.00 Workshoppar och sektionsföredrag 

11.00–12.30 Lunch 

12.30–14.00 Symposiet öppnas, plenarföredrag 

14.00–14.15 Utdelning av utmärkelsen Tiedon helmi  

14.15–15.00 Kaffepaus och posterpresentationer 

15.00–17.00 Workshoppar och sektionsföredrag 

17.15–18.30 FÖTF:s sektion för lärare och forskare har möte 

ca. kl. 19 Kvällsevenemang

Lördag 23.4.2022

9.00–10.00 Plenarföredrag

10.15–11.45 Sektionsföredrag

11.45–13.00 Lunch

13.00–15.00 Sektionsföredrag

15.00–15.30 Kaffe och symposiet avslutas


UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA) 

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för sjunde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2022 är det undervisning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder.

Nomineringar och motiveringar bör skickas in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen 18.2.2022.


SYMPOSIEPUBLIKATION 

Utgående från symposiet sammanställs volym 16 av den elektroniska publikationen MikaEL. MikaEL är en open access-publikation som innehåller både anonymt referentgranskade och icke-referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. De som medverkat i KäTu2022-symposiet genom att hålla ett föredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Observera att alla skribenterna måste ha nämnts som medverkande redan i abstraktet.

Volym 16 av MikaEL utkommer i april 2023 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 16 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.


ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFTER 

Anmälningsblanketten för symposiet öppnas i mars 2022. Information om anmälan och betalning av deltagaravgifter för KäTu2022 ges här. Anmälan till alla KäTu2022-workshoppar sker via samma elektroniska blankett som publiceras på symposiets webbplats. 

Symposiets program publiceras på symposiets webbplats i mars innan anmälningstiden går ut.

Deltagaravgiften är 80 euro, för FÖTF:s medlemmar och doktorander 40 euro och för grundexamensstuderande 20 euro (inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial och kaffe bägge dagar.

Om möjligheten till deltagande på distans och dess inverkan på deltagaravgifterna informeras senast när anmälningen öppnas.


INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

KäTu2022-deltagarna ansvarar för sin inkvartering själva. Arrangörerna har reserverat ett antal rum på näraliggande hotell – reservationerna gäller en viss tid eller tills rumskvoten är fylld. Mer information om rumskvoterna på finska och på engelska.


INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER 

KäTu2020-symposiets program publiceras på symposiets webbplats innan anmälningstiden går ut. Använd e-postadressen katu2022@uef.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.


COVID-19-SITUATIONEN

Utgångspunkten är att KäTu2022 arrangeras som en traditionell konferens på plats i Joensuu. Om möjligheten till deltagande på distans informeras senast i mars när anmälningen öppnas.


ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Östra Finlands universitet

Tuuli Ahonen (ordförande för arrangörskommittén)

Nina Havumetsä

Maarit Koponen

Minna Kujamäki

Juha Lång

Esa Penttilä

Minna Ruokonen

Juho Suokas

Niina Syrjänen

Erja Vottonen

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Esa Penttilä, Östra Finlands universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Sari Hokkanen, Tammerfors universitet (sekretärare)

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet (vice ordförande)

Annukka Saarenmaa, Yrkeshögskolan Diakonia

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

VÄLKOMMEN TILL JOENSUU!