Andra utskicket och inbjudan till föredrag

KäTu_logo_RGB

XVII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2019: RUM FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

Tammerfors universitet 12–13.4.2019

 

KäTu2019-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2019 är Rum för översättning och tolkning. Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  • Översättningsforskningens/yrkesfältets/utbildningens nuläge
  • De fysiska och digitala platser där översättning och tolkning sker eller där översättar- och tolkutbildning ordnas
  • Mobilitet, distansarbete och nätbaserat arbete
  • Arbetsmiljöer och arbetsredskap
  • Det ekonomiska utrymmet för aktörerna på fältet
  • Mentala rum för översättning och tolkning

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

SAMARBETE MED ID-TS-NÄTVERKET

 År 2019 samarbetar KäTu-symposiet med ID-TS-nätverket (International Doctorate in Translation Studies). Medlemmar i nätverket har särskilt inbjudits för att delta i symposiets postersession och i det textseminarium som föregår symposiet.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i sexton års tid samlat – som såväl talare som åhörare –översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter och doktorander, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). Som värd år 2019 står Tammerfors universitet.

 

PLENARÖFÖRELÄSNINGARNA ÅR 2019

 Plenarföreläsarna år 2019 är professor Maureen Ehrensberger-Dow (ZHAW Zurich University of Applied Sciences) och biträdande professor Johannes Riquet (Tammerfors universitet). Plenarföreläsningarna har dessa preliminära titlar: Riquets är ”Lost in Textual Space: Incomprehensible Literary Geographies”.

 

WORKSHOPPAR

Workshopparna är ca två timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågruppsarbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel. Det ordnas tre workshoppar med finska som arbetsspråk. Anmälan till workshopparna sker i samband med anmälan till symposiet.

WORKSHOP 1: Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat [Översättning och textuella rum: Skärningspunkter mellan översättningsvetenskap och textvetenskap]. Arrangörer: Laura Ivaska (Åbo universitet) och Sakari Katajamäki (Finska litteratursällskapet, SKS).

WORKSHOP 2: Koulutus tiivistyy, tehoja yhteistyöstä? [Utbildningen blir kompaktare, ger samarbete effekt?]  Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet), Anne Rautiainen och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet).

WORKSHOP 3: Ammattikääntäjä (t)iloissaan [Den professionella översättaren i sina (hjärte)rum]. Arrangörer: Tiina Kinnunen (Kääntäjämestarin kirja), Minna Hjort (Helsingfors universitet), Kaisa Koskinen (Tammerfors universitet) och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet).

Workshopparna beskrivs här på finska.

 

SEKTIONSFÖREDRAG OCH POSTRAR

 Ett sektionsföredrag får ta 20 minuter, följt av 5 minuter för frågor och 5 minuter för eventuell förflyttning mellan rum. Sektionsföredragen ordnas i parallella sektioner.

År 2019 ordnas posterpresentationer i samarbete med ID-TS-nätverket som skickar inbjudan till sina egna, internationella nätverk. Avsikten med samarbetet är att ordna ett större och mer internationellt posterevenemang än tidigare och erbjuda en möjlighet till nätverkande särskilt för doktorander och andra unga forskare. Den bästa postern belönas.

Vänligen skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast fredagen 18.1.2019. Förslag (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format (max. 1 GB) via en elektronisk blankett.

Blankett för förslag till sektionsföredrag och postrar

Föredragshållarna meddelas senast 14.2.2019 om föredragen blivit antagna. Mer information om bedömningen av abstrakten och bedömningskriterierna finns här.

 

TEXTSEMINARIUM FÖR DOKTORANDER 11.4.2019 KL. 12–16

Dagen före KäTu-symposiet arrangerar Langnet och ID-TS ett textseminarium som i första hand är avsedd för doktorander (även för ID-TS-doktorander), men är öppen även för andra intresserade.

Det preliminära programmet för textseminariet:

  • Kaisa Koskinens föredrag Julkinen käännöstiede ja kääntämisen tulevaisuus [Offentlig översättningsvetenskap och översättandets framtid] (föredragsspråket beror på deltagarnas språkkunskaper)
  • Workshoparbete i smågrupper med de texter som deltagarna skickat i förväg
  • Kaffeservering under workshoppens gång

Ifall du blev intresserad av att delta i textseminariet, anmäl dig senast 18.1.2019 med denna e-blankett.

Till textseminariet väljs högst 12 deltagare. Vid valet prioriteras sådana ämnen som tätt anknyter till den aktuella översättningsvetenskapliga diskussionen. De anmälda får besked om antagning i februari–mars och närmare information om hur de ska förbereda sig för textseminariet.

Den som blivit antagen till seminariet ska i förväg skicka en text på cirka 10 sidor. Texten kan vara t.ex. en preliminär artikelversion eller en forskningsplan. Arbetsspråken vid textseminariet är finska och engelska.

 

SYMPOSIETS ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

SYMPOSIETS PRELIMINÄRA TIDSPLAN

 Fredagen 12.4.2019

 9.00-11.00 Workshop 1, Workshop 2

12.00-14.00 Symposiet öppnas, Ingemar Strandviks plenarföreläsning

14.00-17.00 Sektionsföredrag

17.00-18.30 Posterpresentationer

19.00 Kvällsevenemang

 

Lördagen 13.4.2019

 9.00-9.45 FÖTF:s sektion för lärare och forskare har möte

10.00-11.00 Johannes Riquets plenarföreläsning

12.00-15.30 Sektionsföredrag, Workshop 3

15.30-15.45 Symposiet avslutas

 

PRISET TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för fjärde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en förtjänt person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2019 är det en forskningsgärning som belönas.

Pristagaren utses av FÖTF:s styrelse på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De som inkommer med förslag ska följa grundprinciperna för nomineringen som finns att läsa på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar.

Förslag och motiveringar ska skickas senast 14.2.2019 till sektionens viceordförande Minna Ruokonen (minna.ruokonen@uef.fi).

 

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 13 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2019-symposiet genom att hålla en plenarföreläsning, ett sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 13 av MikaEL utkommer i mars–april 2020 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 13 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna skickas per e-post och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

 

ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFTER

Anmälan till KäTu2019-symposiet sker via en elektronisk anmälningsblankett på symposiets webbplats mellan fredagen 1.3.2019 och fredagen 29.3.2019. Med denna anmälningsblankett anmäler du dig till KäTu-symposiets alla evenemang. Deltagaravgiften (och eventuellt middagsavgiften) kan betalas antingen i samband med anmälan eller genom faktura. Anmälan är bindande, och den sista anmälningsdagen 29.3.2019 utgör även den sista dagen för kostnadsfri avbokning. Avbokningar som inkommer efter 29.3.2019 berättigar inte till återbetalning av deltagaravgiften, förutom vid sjukdomsfall mot läkarintyg.

Deltagaravgiften är 70 euro, för FÖTF:s medlemmar och doktorander 40 euro och för studerande 20 euro (inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial och kaffe bägge dagar samt servering under posterpresentationerna på fredagen.

 

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

KäTu2019-deltagarna ansvarar för sin inkvartering själva. Arrangörerna har reserverat ett antal rum på näraliggande hotell – reservationerna gäller en viss tid eller tills rumskvoten är fylld. Mer information om rumskvoterna på finska och på engelska.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

 Symposieprogrammet publiceras på symposiets webbplats i mars innan anmälningstiden går ut. Vänligen använd e-postadressen katu2019@uta.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

 

ARRANGÖRER

 Tammerfors universitet

Anne Ketola (ordförande för arrangörskommittén)

Marja Kivilehto

Mikhail Mikhailov

Mary Nurminen

Eliisa Pitkäsalo

Dieter Hermann Schmitz

 

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Nestori Siponkoski, Vasa universitet / Jyväskylä universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

 

VÄLKOMMEN TILL TAMMERFORS!