Andra utskicket och inbjudan till föredrag

XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2021: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET

 20–22.5.2021 på nätet
(Utbildningsevenemang för forskarstuderande 20.5.2021; det egentliga symposiet äger rum 21–22.5.2021.)

På grund av coronavirusepidemin hålls KäTu2021-symposiet helt på nätet på Helsingfors universitets Zoom-plattform. Universitetets IT-stöd finns tillgängligt under symposiet.


KäTu2021-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2021 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  •  Faktorer som påverkar kvaliteten av översättning och tolkning samt kvalitetsdefinitioner och -standarder i olika kontexter
  • Praxis för bedömning av kvaliteten av översättning och tolkning
  • Kvalitetsproblem och god praxis
  • Kvalitet och dess samband med närliggande begrepp (t.ex. användbarhet, noggrannhet och motsvarighet)
  • Kvalitet och dess samband med fenomen inom översättning och tolkning (t.ex. översättarens och tolkens aktörskap och roll)
  • Översättnings- och tolkningsmarknaden – upphandling som en kvalitetsfaktor
  • Utbildning och kompetensutveckling av översättare och tolkar som kvalitetsgaranti
  •  Kvalitetsrelaterade samband mellan teori och praktik
  •  Kvalitetens föränderlighet och beständighet (t.ex. ur historisk eller framtidens synvinkel)
  •  Mänskliga aktörer, maskiner och artificiell intelligens

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.


KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2021 arrangeras symposiet virtuellt.


PLENARFÖREDRAG ÅR 2021

Pamela Faber Benítez, Granada universitet

Pamela Faber Benítez är professor vid institutionen för översättning och tolkning vid Granada universitet och ledare för forskningsgruppen LexiCon Research Group. Hon är känd särskilt som skapare och utvecklare av rambaserad terminologi. Rubriken på professor Faber Benítez föredrag är Terminological Competence and Quality in Specialized Translation.

Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet

Jörg Tiedemann är professor i språkteknologi vid avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet. Hans forskning fokuserar på tvärspråklig behandling av naturligt språk (cross-lingual NLP) och maskinöversättning. Rubriken på föredraget är Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.


WORKSHOPPAR OCH PANELER

Under symposiet ordnas fem workshoppar/paneler. Arbetsspråket är finska, förutom för workshop 5 vars arbetsspråk är engelska. Anmälan till workshopparna och panelerna sker i samband med anmälan till symposiet.

WORKSHOP 1: Kääntäjien aineistot arkistoissa [Översättares material i arkiv]. Arrangör är projektet Kääntämisen jäljet arkistoissa [Spår av översättning i arkiven]: Laura Ivaska (Åbo universitet/Finska litteratursällskapet SKS) och Sakari Katajamäki (SKS).

PANEL/ WORKSHOP 2: Kone saavutettavuuden palveluksessa: riittääkö laatu? [Ökad tillgänglighet med hjälp av maskiner: är kvaliteten tillräcklig?]. Arrangörer: MeMAD-projektet: Maija Hirvonen (Tammerfors universitet), Maarit Koponen (Östra Finlands universitet), Liisa Tiittula (Helsingfors universitet) och Kaisa Vitikainen (Rundradion).

WORKSHOP 3: Selkokieli ja kääntäminen: Kääntäjäopiskelijoiden valmiudet selkokielistäjinä [Lättläst och översättning: översättarstudenters färdigheter att skapa lättlästa texter]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet) och Leealaura Leskelä (Selkokeskus).

WORKSHOP 4: Yhteistyöllä laatua (etä)opetukseen: kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto [Samarbete ger bättre (distans)undervisningskvalitet: resursplattformen för metoder inom översättar- och tolkutbildning]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet), Minna Kujamäki (Östra Finlands universitet) och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet).

WORKSHOP 5: Assessment of quality in (re)translating musicalized prose: A case study on the Finnish, Swedish, and Italian (re)translations of the ‘Sirens’ episode of James Joyce’s Ulysses [Bedömning av kvalitet i (ny)översatt musikaliserad prosa: en fallstudie av de finska, svenska och italienska (ny)översättningarna av episoden ”Sirens” i James Joyces Ulysses]. Arrangörer: Arianna Autieri (University of Warwick) och Lauri A. Niskanen (Helsingfors universitet).

Mer information om workshoppar och paneler finns här.

(Workshop Monitahoinen tulkkauksen laatu [Tolkningens mångfacetterade kvalitet] är inställd.)


SEKTIONSFÖREDRAG OCH POSTRAR

Sektionsföredragens längd är 20 minuter, följt av 5 minuter för diskussion och 5 minuter för eventuell förflyttning mellan salar. Föredragen hålls i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt på fredag eftermiddag i samband med kaffepausen, och den bästa postern belönas.

Skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast söndagen 14.2.2021. Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2021@helsinki.fi. Förslagen ska skrivas i dokumentmodellen som finns här. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller ett sektionsföredrag eller en poster. Ange i själva e-postmeddelandet också den ytterligare information som efterfrågas i abstraktmodellen. Beakta eventuella begränsningar ett virtuellt evenemang medför redan när du planerar ditt föredrag.

Förslag på föredrag som godkänts för det inställda KäTu2020-symposiet godkänns för KäTu2021 om det redan godkända förslaget skickas in på nytt inom de ovan angivna tidsfristerna.

 Föredragshållarna meddelas senast 5.3.2021 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.


UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 20.5.2021 KL. 12–16: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Dagen före KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande. Evenemanget arrangeras i samarbete med och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets tema är popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Utbildningsevenemanget består av två föredrag och en workshop. Föredragen handlar om att öka forskningens synlighet genom popularisering samt att ansöka om finansiering och skriva en forskningsplan. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare och de andra forskarstuderandena. Evenemangets arbetsspråk är finska och engelska.

Närmare information om evenemanget och anmälan ges här.


SYMPOSIETS ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.


SYMPOSIETS PRELIMINÄRA SCHEMA

Torsdag 20.5.2021
12.00–16.00 Utbildningsevenemang för forskarstuderande
(16.00–20.00 Workshop)

Fredag 21.5.2021
9.00–11.00 Workshoppar och sektionsföredrag
11.00–12.00 Lunch
12.00–14.00 Workshoppar och sektionsföredrag
14.00–15.30 Symposiet öppnas, Pamela Faber Benítez plenarföredrag
15.30–16.00 Kaffepaus och posterpresentationer
16.00–18.00 Sektionsföredrag

Lördag 22.5.2021
9.00–9.45 FÖTF:s sektion för lärare och forskare har möte
10.00–11.00 Jörg Tiedemanns plenarföredrag
11.00–11.15 Utdelning av utmärkelsen Tiedon helmi
11.15–12.15 Lunch
12.15–14.30 Sektionsföredrag
14.30–15.00 Kaffepaus
15.00–17.00 Sektionsföredrag och symposiet avslutas


UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för sjätte gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2021 är det forskning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder.

Nomineringar och motiveringar bör skicka in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen 19.2.2021.


SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 15 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2021-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Volym 15 av MikaEL utkommer i mars–april 2022 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 15 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.


ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFTER

Anmälningsblanketten för symposiet öppnas i mars 2021. Information om anmälan och betalning av deltagaravgifter för KäTu2021 ges här. Anmälan till alla KäTu2021-workshoppar sker via samma elektroniska blankett som publiceras på symposiets webbplats.

Deltagaravgiften är 50 euro, för FÖTF:s medlemmar och forskarstuderande 20 euro (inkl. moms 24 %). För grundexamensstuderande är det virtuella symposiet avgiftsfritt.


INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

KäTu2020-symposiets program publiceras på symposiets webbplats i maj innan anmälningstiden går ut. Använd e-postadressen katu2021@helsinki.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet. Konferenssekreterare är Aino Suoranta från FÖTF.


ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Helsingfors universitet

Simo Määttä (ordförande för arrangörskommittén)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Esa Penttilä, Östra Finlands universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Sari Hokkanen, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Annukka Saarenmaa, Yrkeshögskolan Diakonia

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet


VÄLKOMMEN TILL KÄTU!