Andra utskicket och inbjudan till föredrag

XX SYMPOSIET OM TOLKNINGS- OCH ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP

KäTu2023: Översättning/tolkning och hållbarhet

Åbo universitet 13–15 april 2023

KäTu2023: SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2023 är Översättning/tolkning och hålbarhet. Med detta tema vill vi uppmärksamma angelägenheten i begreppet hållbar utveckling och främja synen på hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) som en integrerad del i allt mänskligt beteende. Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina egna behov” (The Sustainable Development Agenda, FAQ). Det går således inte komma ifrån att hållbarhet är ett koncept som ställer stora krav även på översättning, både som produkt och process. Michael Cronin klargör översättningens relevans för hållbar utveckling i inledningen till boken Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene: ”translation as a body of ideas and a set of practices is central to any serious or sustained attempt to think about th[e] interconnectedness and vulnerability [of our species] in the age of human-induced climate change” (s. 1).

Temat Översättning/tolkning och hållbarhet kan utforskas i relation till vilket som helst av FN:s mål för hållbar utveckling (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) och relateras till olika perspektiv, till exempel:

 • Eko-översättning och miljööversättning
 • Översättningens politiska ekologi
 • Översättning och social rättvisa
 • Hög- vs. lågteknologisk översättning
 • Hållbarhet och översättningsteknologi
 • Hållbarhet och travel writing
 • Ett hållbart yrke (översättare och tolk)
 • Hållbara översättningspolicyer
 • Tolkning och minoritetsspråk
 • Översättning och demokrati
 • Översättning och fred
 • Hållbar forskning inom översättningsvetenskap

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i nitton års tid fört samman teoretiker och praktiker verksamma inom översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).

År 2023 arrangeras symposiet vid Åbo Universitet, som också var värduniversitet då symposiet organiserades för första gången år 2003. Symposiet 2023 blir således både det 20:e symposiet och 20-årsjubileum för KäTu. För att fira detta kommer vi att arrangera en sektion för att minnas det förflutna och önskar särskilt bjuda in dem som deltog i organisationen av det första symposiet. Som stöd för minnet tar vi gärna emot bilder från tidigare symposier. Om du har bilder du kan tänka dig att dela med dig av får du gärna kontakta leena.salmi@utu.fi.

PLENARFÖREDRAG ÅR 2023

Souleymane Bachir Diagne är Professor i franska och filosofi samt föreståndare för institutet för Afrikastudier vid University of Columbia. Han är en modern filosof med ett expertisområde som inkluderar logikens historia, filosofins historia, afrikansk filosofi och litteratur. Han är författare till böckerna African Art as Philosophy: Senghor, Bergson, and the Idea of Negritude (Seagull Books, 2011), The Ink of the Scholars: Reflections on Philosophy in Africa (Codesria, 2016), Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with Western Tradition (Columbia University Press, 2018), Postcolonial Bergson (Fordham University Press, 2019). Förra året gav han ut De langue à langue, l’hospitalité de la traduction (Albin Michel, 2022) i vilken han anlägger ett humanistiskt och etiskt perspektiv på översättning mellan dominerat och dominerande språk. Titeln på professor Diagnes presentation är ”Humanism in Translation”.

Séverine Hubscher-Davidson är lektor i översättningsvetenskap och företrädare för ämnet översättning på School of Languages and Applied Linguistics vid Open University i London. Hennes forskning är interdisciplinär och fokuserar på översättningspsykologi och frågor som rör välmående inom översättaryrket. Hon är författare till Improving the Emotional Intelligence of Translators: A Roadmap for an Experimental Training Intervention (co-authored w/ C. Lehr, Palgrave Macmillan, 2017) och Translation and Emotion: A Psychological Perspective (Routledge, 2021). Hon arbetar för närvarande med boken Psychological Capital and Sustainability in the Translation Profession som kommer att ges ut på Bloomsbury Academic. Lektor Hubscher-Davidson’s presentation har titeln ”The Psychology of Sustainability and Professional Translation: Taking the Long View”.

Kristiina Taivalkoski-Shilov är professor i flerspråkig översättningskommunikation och vice-prefekt för School of Languages and Translation Studies vid Turku universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar litterär översättning, översättningshistoria samt översättningsetik. Under hela sin karriär har hon arbetat med konceptet ”röst” i översättning, och undersökt det från teoretiska, historiska och etiska perspektiv. Titeln på professor Tailvalkoski-Shilov’s presentation är ”Mot en grönare översättningsteknik: En forskningsöversikt”.

WORKSHOPPAR

Symposiet inkluderar fyra workshoppar, med arbetsspråken finska och engelska för workshop 1 och 2, och finska för workshop 3 och 4. För att delta i en workshop måste man anmäla sig i samband med anmälan till symposiet.

WORKSHOP 1: Kohti kestävää tulevaisuutta: translatoristen ammattien tulevaisuuden tutkimuksen työpaja / Towards a Sustainable Future: A Workshop on the Future of the Translatorial Professions. Organised by Kaisa Koskinen (Tampere University), Juha Eskelinen (University of Helsinki), Minna Kujamäki (University of Eastern Finland).

WORKSHOP 2: Miten integroida ympäristökysymyksiä käännös- tai tulkkauskursseille? Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto -työpaja / How to Incorporate Environmental Aspects into Translator and Interpreter Training? Organised by Päivi Kuusi (University of Helsinki) and Minna Ruokonen (University of Eastern Finland).

WORKSHOP 3: Yhteistyöllä tulkkauksen opetus kestävälle pohjalle / Working Together to Create a Sustainable Basis for Interpreting Teaching. Organised by Tutta Saalin (University of Eastern Finland).

WORKSHOP 4: Selkomukauttaminen ja sen strategiat / Easy Language Adaptation and Its Strategies. Organised by Marja Kivilehto (Tampere University) and Idastiina Valtasalmi (Tampere University).

PRESENTATIONS AND POSTERS

Sektionspresentationer ska vara 20 minuter långa, och följs av 5 minuter för frågor och fem minuter för att ta sig till en annan lokal. Presentationer kommer att hållas i parallella sessioner. Det kommer att finnas en särskild sektion för posterpresentationer på torsdagen den 13 april, i samband med välkomstmottagningen. Ett pris kommer att delas ut för bästa poster.

Deadline för att skicka in förslag gällande presentationer och posters är fredagen den 20 januari 2023.

Ett förslag får inte överstiga 2500 tecken (inkl. mellanslag med exkl. referenser). Förslagen ska skrivas i denna mall och skickas in som bifogade filer. Ange om din presentation är ett sektionsföredrag, poster eller workshoppresentation (inklusive workshopens nummer) i meddelandets ämnesrad samt i förslaget. Skicka som .rtf-, .doc- eller .docx-format till katu2023@utu.fi.

Deltagarna kommer senast den 20 februari 2023 få besked om huruvida deras förslag har antagits till symposiet eller ej. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna finns här.

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 13/4 2023

Torsdagen den 13 april arrangeras en utbildningseftermiddag som i första hand är avsedd för forskarstuderande. Workshoppen organiseras i samarbete med nätverket Langnet och forskarutbildningsprogrammet Utuling. Temat är Tutkijan paikat: refleksiivisyyttä käännöstietelijöille [The researcher’s position: reflexivity for translation scholars]. Evenemanget består av en föreläsning av professor Kaisa Koskinen och universitetslektor Sari Hokkanen, följd av en kollaborativ workshop.

Workshoppen kommer att hållas på finska.

SYMPOSIETS ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för åttonde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2023 är det forskningsförtjänster som belönas. FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder. Nomineringar och motiveringar bör skicka in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen den 15 februari 2023.

SYMPOSIEPUBLIKATION

Artiklar baserade på presentationer från symposiet sammanställs i nästa nummer av den elektroniska publikationen MikaEL. MikaEL är en open access-publikation som innehåller både anonymt referentgranskade och icke-referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här.

Redaktörerna för det nästa numret meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar publiceras efter symposiet.

ANMÄLAN OCH AVGIFT

Anmälan öppnar i mars 2023 och görs via ett formulär på KäTu:s webbplats. Samma formulär används både för symposiet och workshopparna.

Konferensavgiften är 65 euro för medlemmar i Finlands översättar-och tolkförbund (FÖTF) och forskarstuderande, 20 euro for studerande och 120 euro för icke-medlemmar (priserna inkluderar 24% moms).

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

KäTu2022-deltagarna ansvarar för sin inkvartering själva. Arrangörerna har reserverat ett antal rum på näraliggande hotell – reservationerna gäller en viss tid eller tills rumskvoten är fylld. Mer information om hoteller kommer här inom kort.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2023 publiceras på symposiets webbplats. Ett preliminärt program för symposiet kommer att publiceras den 28 februari 2023. Använd e-postadressen katu2023@utu.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

COVID-19-SITUATIONEN

Utgångspunkten är att KäTu2023 arrangeras som en traditionell konferens på plats i Åbo.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Torsdagen den 13 april 2023
12.00–14.00  Utbildningsevenemang för forskarstuderande
13.00–14.00  Registrering
14.00–16.00  Sektionsföredrag och workshoppar
16.00–16.30  Symposiets öppnande
16.30–17.30  Plenarföredrag (Kristiina Taivalkoski-Shilov)
17.30–17.50  Tiedon Helmi (Kunskapens pärla) och utmärkelsen för översättningsvetenskaplig doktorsavhandling
17.50–18.10  På spaning efter de symposier som flytt: KäTu 20 år
18.10–19.00  Posterpresentationer och mingel med mousserande vin eller alkoholfritt alternativ

Fredagen den 14 april 2023
8.30–9.00  Registrering
9.00–10.30  Sektionsföredrag
10.30–10.45  Paus
10.45–12.45  Sektionsföredrag och workshoppar
12.45–14.00  Lunch (på egen bekostnad)
14.00–15.00  Plenarföredrag (Séverine Hubscher-Davidson)
15.00–15.30  Kaffepaus med postermingel och sponsorpresentationer
15.30–17.30  Workshop, paneldiskussion och sektionsföredrag
17.30–18.30  Möte för FÖTF:s sektion för lärare och forskare
19.00–19.30  Middagsmottagning på Åbo stadshus

Lördagen den 15 april 2023
9.00–10.30  Plenarföredrag (Souleymane Bachir Diagne) och utdelning av pris för bästa poster
10.30–10.45  Paus
10.45–12.15  Sektionsföredrag
12.15–13.30  Lunch (på egen bekostnad)
13.30–15.30  Sektionsföredrag, workshop and paneldiskussion
15.00–15.30 Kaffe och avslutning

ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Åbo Universitet

Xiaoyi Cheng
Tiina Holopainen
Léa Huotari (Chair of the Local Organising Committee)
Laura Ivaska
Malin Podlevskikh Carlström
Leena Salmi
Kristiina Taivalkoski-Shilov (Doctoral event)
Damon Tringham
Outi Veivo

Finlands översättar- och tolkförbund 

Sektionen för lärare och forskare

Esa Penttilä, Östra Finlands Universitet (sektionsordförande)
Juha Eskelinen, Helsingfors universitet
Sari Hokkanen, Tampere Universitet (sekreterare)
Minna Ruokonen, Östra Finlands Universitet (vice ordförande)
Gun-Viol Vik, Yrkeshögskolan Diakonia
Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo Universitet

Välkommen till Åbo!