Första utskicket och inbjudan till föredrag

KäTu_logo_RGB

XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2020: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET

Helsingfors universitet 17–18.4.2020

 

KäTu2020-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2020 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  • Faktorer som påverkar kvaliteten av översättning och tolkning samt kvalitetsdefinitioner och ‑standarder i olika kontexter
  • Praxis för bedömning av kvaliteten av översättning och tolkning
  • Kvalitetsproblem och god praxis
  • Kvalitet och dess samband med närliggande begrepp (t.ex. användbarhet, noggrannhet och motsvarighet)
  • Kvalitet och dess samband med fenomen inom översättning och tolkning (t.ex. översättarens och tolkens aktörskap och roll)
  • Översättnings- och tolkningsmarknaden – upphandling som en kvalitetsfaktor
  • Utbildning och kompetensutveckling av översättare och tolkar som kvalitetsgaranti
  • Kvalitetsrelaterade samband mellan teori och praktik
  • Kvalitetens föränderlighet och beständighet (t.ex. ur historisk eller framtidens synvinkel)
  • Mänskliga aktörer, maskiner och artificiell intelligens

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2020 arrangeras symposiet vid Helsingfors universitet som nu är värd för fjärde gången.

 

PLENARFÖREDRAG ÅR 2020

Pamela Faber Benítez, Granadas universitet

Pamela Faber Benítez är professor vid avdelningen för översättning och tolkning vid Granadas universitet och ledare för forskningsgruppen LexiCon Research Group. Hon är känd särskilt som skapare och utvecklare av rambaserad terminologi. Föredragets tema är rambaserad terminologi och dess tillämpning.

Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet

Jörg Tiedemann är professor i språkteknologi vid avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet. Hans forskning fokuserar på tvärspråklig behandling av naturligt språk (cross-lingual NLP) och maskinöversättning. Rubriken på föredraget är Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

 

ARBETSFORMER

Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag i parallella sektioner (20 minuter och 5 minuter för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. De parallella sektionerna kan även vara temasektioner med 4–6 föredrag inom samma tema. Workshopparna är ca två timmar långa sektioner för allmän diskussion kring något tema (som paneldiskussion eller i små grupper) eller för gemensam behandling av någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt på fredag eftermiddag i samband med kaffepausen, och den bästa postern belönas.

Skicka in förslag till teman för workshoppar och temasektioner senast fredagen 15.11.2019. Förslag till temasektioner ska även innehålla rubrikerna på de föredrag som ingår i sektionen. Skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast fredagen 17.1.2020. För temasektionsföredrag ska även separata förslag skickas in och de ska tydligt märkas med uppgift om vilken temasektion föredraget ingår i. Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2020@helsinki.fi. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, en temasektion, ett sektions- eller temasektionsföredrag eller en poster.

I nästa utskick ges mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 7.2.2020 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.

 

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 16.4.2020

Före KäTu-symposiet torsdagen 16.4.2020 arrangeras en utbildningseftermiddag som är avsedd särskilt för forskarstuderande men öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i nästa utskick.

 

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för femte gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2020 är det undervisning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som inkommer med nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder.

Nomineringar och motiveringar bör inlämnas senast 14.2.2020 till sektionens vice ordförande Minna Ruokonen, e-post minna.ruokonen@uef.fi.

 

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 14 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2020-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Volym 14 av MikaEL utkommer i mars–april 2021 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 14 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2020-symposiet publiceras på symposiets webbplats. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2019. Använd e-postadressen katu2020@helsinki.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

Konferenssekreterare är Aino Suoranta från FÖTF.

 

ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Helsingfors universitet

Simo Määttä (ordförande för arrangörskommittén)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Irina Kudasheva

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Kaisa Vitikainen

 

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

 

VÄLKOMMEN TILL HELSINGFORS!