Första utskicket och inbjudan till föredrag

XX SYMPOSIET OM TOLKNINGS- OCH ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP

KäTu2023: Översättning/tolkning och hållbarhet

Åbo universitet 13–15 april 2023

KäTu2023: SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2023 är Översättning/tolkning och hålbarhet. Med detta tema vill vi uppmärksamma angelägenheten i begreppet hållbar utveckling och främja synen på hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) som en integrerad del i allt mänskligt beteende. Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina egna behov” (The Sustainable Development Agenda, FAQ). Det går således inte komma ifrån att hållbarhet är ett koncept som ställer stora krav även på översättning, både som produkt och process. Michael Cronin klargör översättningens relevans för hållbar utveckling i inledningen till boken Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene: ”translation as a body of ideas and a set of practices is central to any serious or sustained attempt to think about th[e] interconnectedness and vulnerability [of our species] in the age of human-induced climate change” (s. 1).

Temat Översättning/tolkning och hållbarhet kan utforskas i relation till vilket som helst av FN:s mål för hållbar utveckling (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) och relateras till olika perspektiv, till exempel:

 • Eko-översättning och miljööversättning
 • Översättningens politiska ekologi
 • Översättning och social rättvisa
 • Hög- vs. lågteknologisk översättning
 • Hållbarhet och översättningsteknologi
 • Hållbarhet och travel writing
 • Ett hållbart yrke (översättare och tolk)
 • Hållbara översättningspolicyer
 • Tolkning och minoritetsspråk
 • Översättning och demokrati
 • Översättning och fred
 • Hållbar forskning inom översättningsvetenskap

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i nitton års tid fört samman teoretiker och praktiker verksamma inom översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).

År 2023 arrangeras symposiet vid Åbo Universitet, som också var värduniversitet då symposiet organiserades för första gången år 2003. Symposiet 2023 blir således både det 20:e symposiet och 20-årsjubileum för KäTu. För att fira detta kommer vi att arrangera en sektion för att minnas det förflutna och önskar särskilt bjuda in dem som deltog i organisationen av det första symposiet. Som stöd för minnet tar vi gärna emot bilder från alla tidigare symposier. Om du har bilder du kan tänka dig att dela med dig av får du gärna kontakta leena.salmi@utu.fi

PRESENTATIONER, WORKSHOPPAR OCH POSTERPRESENTATIONER

Plenartalare 2023 är professor Souleymane Bachir Diagne (Columbia University), universitetslektor Séverine Hubscher-Davidson (The Open University), och professor Kristiina Taivalkoski-Shilov (Åbo universitet).

Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag i parallella sektioner (20 minuter plus 5 minuter för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. Workshopparna är ca två timmar långa sektioner för allmän diskussion kring något tema (som paneldiskussion eller i små grupper) eller för gemensam behandling av någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt och den bästa postern får pris.

Förslag till teman för workshoppar skickas in senast fredagen den 18 november 2022

Förslag till sektionsföredrag och posters skickas in senast fredagen den 20 januari 2023

Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, exkl. källförteckningen) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till [katu2023@utu.fi]. Förslagen ska skrivas i den dokumentmodell som finns här. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, ett sektionsföredrag eller en poster.

I nästa utskick ges mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 24 februari 2023 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 13/4 2023

Torsdagen den 13 april arrangeras en utbildningseftermiddag som är avsedd särskilt för forskarstuderande men som är öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i nästa utskick.

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för åttonde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2023 är det forskningsförtjänster som belönas. FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder. Nomineringar och motiveringar bör skicka in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen den 15 februari 2023.

UTMÄRKELSE FÖR ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAPLIG DOKTORSAVHANDLING

Utmärkelsen för översättningsvetenskaplig doktorsavhandling är inrättad av Finlands översättar- och tolkförbund  (FÖTF) och kommer att delas ut för första gången vid symposiet i Åbo 2023. I framtiden kommer priset att delas ut vartannat år, och sammanfalla med utdelningen av utmärkelsen Tiedon helmi (Kunskapens pärla) för forskningsmeriter. Utmärkelsen delas ut till en forskare som under de senaste två kalenderåren har skrivit en utmärkt avhandling vid ett finskt universitet. Mottagaren av priset behöver inte vara medlem i FÖTF.

Beslutet tas av FÖTF:s styrelse på basis av ett förslag som utformas av en särskild utmärkelsekommitté. Nomineringar kan skickas av alla medlemmar i Sektionen för lärare och forskare. Medlemmarna måste ta hänsyn till gällande principer för nominering (finns här) (kräver inloggning på FÖTF:s medlemssidor).

Förslag (som måste innehålla motivering till nomineringen) skickas till sektionsordförande Esa Penttilä, esa.penttila@uef.fi, senast lördagen den 31 december 2022.

SYMPOSIEPUBLIKATION

Artiklar baserade på presentationer från symposiet sammanställs i volym 17 av den elektroniska publikationen MikaELMikaEL är en open access-publikation som innehåller både anonymt referentgranskade och icke-referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. De som medverkat i KäTu2023 genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan skicka in en tidigare opublicerad artikel till MikaEL. Observera att alla skribenterna måste finnas med redan på listan över accepterade förslag/abstracts.

Volym 17 av MikaEL utkommer i april 2024 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 17 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2023 publiceras på symposiets webbplats. Utskick nr 2 med information om anmälan, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2022. Använd e-postadressen [katu2023@utu.fi] i samtliga ärenden som gäller symposiet.

COVID-19-SITUATIONEN

Utgångspunkten är att KäTu2023 arrangeras som en traditionell konferens på plats i Åbo.

ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Åbo Universitet

Léa Huotari (ordförande för den lokala organisationskommittén)
Minna Hjort
Tiina Holopainen
Laura Ivaska
Malin Podlevskikh Carlström
Leena Salmi Kristiina
Taivalkoski-Shilov
Outi Veivo

Finlands översättar- och tolkförbund 

Sektionen för lärare och forskare

Esa Penttilä, Östra Finlands Universitet (sektionsordförande)
Juha Eskelinen, Helsingfors universitet
Sari Hokkanen, Tampere Universitet (sekreterare)
Minna Ruokonen, Östra Finlands Universitet (vice ordförande)
Annukka Saarenmaa, Diaconia University of Applied Sciences
Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo Universitet

Välkommen till Åbo!