Information om KäTu

Syftet med de årliga symposierna om forskning i översättning och tolkning är att erbjuda såväl personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning som översättare och tolkar ett forum för presentationer av aktuell forskning och diskussion om vetenskapsområdets situation och utveckling samt om fenomen inom översättnings- och tolkningsbranschen.

KäTu-symposiet har sedan 2003 samlat – som såväl talare som åhörare – forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter, översättare och tolkar samt utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Denna typ av gemensamt forum för representanter för praktik och forskning inom översättningsbranschen är världsunik.

Symposiet arrangeras turvis av samtliga universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).

Varje symposium har ett tema, men även föredrag som berör andra teman inom översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området är välkomna.

Arbetsformer och tidtabell

I det två dagar långa symposiet ingår vanligtvis två plenarföreläsningar samt föredrag, workshoppar eller paneler och posterpresentationer. Från och med år 2016 har symposiet föregåtts av en utbildningseftermiddag som är avsedd särskilt för doktorander men öppen även för andra intresserade.

Förslag till teman för workshoppar eller paneler skall i regel skickas in i mitten av november varje år. Meddelande om godkännande av förslagen skickas ut i början av december.

Inlämningsdatumet för abstrakt för föredrag och postrar brukar årligen infalla före mitten av januari, och meddelande om godkännande skickas ut i februari.

Bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt

Abstrakten bedöms av medlemmar i FÖTF:s sektion för lärare och forskare (information på finska). Bedömarkåren kompletteras vid behov av externa bedömare till exempel i fall där antalet abstrakt är stort eller vid eventuellt jäv.

Varje abstrakt bedöms självständigt av två bedömare. Vid behov kan en bedömare diskutera med sitt bedömarpar eller be en annan bedömare att ta ställning.
Bedömarna har följande alternativ till sitt förfogande:

  1. Abstraktet godkänns i sin nuvarande form
  2. Abstraktet godkänns efter tillägg eller ändringar
  3. Abstraktet avslås.

Ur abstraktet skall det tydligt framgå vilken forskningsfrågan eller undersökningens utformning är, huruvida det är fråga om empirisk foskning samt material och metoder. Abstraktets struktur skall vara tydlig och språket gott standardspråk.