Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XIX KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2022: KÄÄNTÄJÄN KUVA

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 22.–23.4.2022
(Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma 21.4.2022)

KäTu2022-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2022 KäTu-symposiumin teemana on Kääntäjän kuva. Tällä teemalla haluamme nostaa esiin sekä kääntäjän ja tulkin että kääntämisen ja tulkkauksen kuvaa omissa ja muiden silmissä. Millainen kääntäjä tai tulkki on ollut ennen ja on nyt, millainen hänen pitäisi olla? Entä tulevaisuudessa? Kuka määrittelee kuvan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisena kääntäminen näyttäytyy käännösalan toimijoille, entä alan ulkopuolisille? Kääntäjän kuva -teema tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia kääntämisen ja kuvan suhdetta niin saavutettavuuskysymysten kuin kuvan ja tekstin välillä liikkumisen kautta.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntäjän ja tulkin ammattikuva, imago ja näkyvyys (reaalimaailmassa, fiktiossa; historiallinen kehitys)
  • Käännösalan ja käännösalan koulutuksen visiot, tulevaisuudenkuvat, uhkakuvat
  • Kääntäminen lähikuvassa tai laajassa kuvassa (käytännöt ja arki; mielikuvat, verkostot, teoriat)
  • Kuvan rooli kääntämisessä: av-kääntäminen, lastenkirjallisuuden kääntäminen, käyttöohjeiden kääntäminen jne. sekä kuvien käyttöön liittyvät saavutettavuuskysymykset
  • Kääntäminen merkkijärjestelmien välillä kuvasta tekstiksi (ml. kuvailutulkkaus) tai tekstistä kuvaksi
  • Kielikuvat, metaforat ja metaforisuus kääntämisessä ja kääntämisestä.

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.


KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa. 

KäTu-symposiumit ovat jo kahdeksantoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2022 symposiumi pidetään Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kolmatta kertaa. 


PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2022

Haidee Kotze

Haidee Kotze toimii käännöstieteen professorina Utrechtin yliopistossa. Kotze on myös Target: International Journal of Translation Studies –julkaisun päätoimittaja. Hänen erikoistumisalojaan ja kiinnostuksenkohteitaan ovat muun muassa korpuslingvistiikka, silmänliiketutkimus, kielen muuttuminen ja variaatio sekä sukupuoleen ja maahanmuuttoon liittyvät kielikysymykset. Kotzen plenaariesitelmän otsikko on Translators and Translation in Online Social Media: Construal and Contestation.

Helka Riionheimo

Helka Riionheimo on suomen kielen professori Itä-Suomen yliopistossa, ja lukuvuonna 2020–2021 hän hoitaa karjalan kielen ja kulttuurin professuuria. Riionheimon tutkimuskenttään kuuluvat suomen kielen lisäksi muut itämerensuomalaiset kielet. Hänen tutkimuksensa on lähtenyt liikkeelle puhutun kielen ja kielikontaktien tutkimuksesta ja siirtynyt vähitellen kohti uhanalaisten kielten ja niiden elvyttämisen tutkimusta. Riionheimon plenaariesitelmän otsikko on Yle Uudizet karjalakse – karjalankieliset uutiset syntyvät kääntämällä. 


TYÖPAJAT

**Update 16 February 2022: The Workshop titled ”The Role of Translator in the Discourses of Globalization and De-Globalization”, organised by Azad Mammadov & Nigar Babayeva, has been converted into as session presentation.**

Työpajoja järjestetään viisi ja niiden työkielenä on suomi (työpajassa 5 suomi ja englanti). Työpajoihin ilmoittaudutaan symposiumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Työpajojen tarkat kuvaukset näet täältä.

TYÖPAJA 1: Käännösalan kuva alan ulkopuolella. Järjestäjänä Työryhmä NäkyKää (Näkyvyyttä käännösalalle): Jenni Kavén (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto), Minna Kujamäki (Itä-Suomen yliopisto), Maarit Laitinen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto), Mari Pakkala-Weckström (Helsingin yliopisto), Miia Santalahti (Tampereen yliopisto), Juho Suokas (Itä-Suomen yliopisto), Aino Suoranta (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto), Niina Syrjänen (Itä-Suomen yliopisto), Taina Ukkola (Kieliasiantuntijat ry.) & Erja Vottonen (Itä-Suomen yliopisto)

TYÖPAJA 2: Pintaa syvemmältä: tehdään yhdessä kääntäjän ja tulkin työ näkyväksi. Järjestäjinä Maarit Koponen, Minna Kujamäki & Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto)

TYÖPAJA 3: Etänä, lähiopetuksena vai sekä että? Millaisiksi muotoutuvat tulevaisuuden opetusmenetelmät? Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto -työpaja. Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) & Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto)

TYÖPAJA 4: Kieli kuvassa – visuaalisuus kääntäjän ja tulkin työssä. Järjestäjinä Eliisa Pitkäsalo & Maija Hirvonen (Tampereen yliopisto)

  • Työpajaan pyydetään ehdotuksia lyhyiksi esitelmiksi 17.1.2022 mennessä. Ks. työpajan kuvaus.

TYÖPAJA/WORKSHOP 5: Experimental Translation—Expanding the Finnish<>English Translator’s Range of Options. Järjestäjänä / Organised by Douglas Robinson (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)


SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle ja 5 minuuttia mahdollista salinvaihtoa varten. Esitelmät pidetään rinnakkaissektioissa. Postereilla on oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivänä tauon yhteydessä, ja paras posteri palkitaan.

Esitelmä- ja posteriehdotukset pyydämme lähettämään viimeistään maanantaina 17.1.2022.

Ehdotusten pituus on enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen (lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään). Ehdotukset lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2022@uef.fi. Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä sektioesitelmä, posteri vai työpajaesitelmä (mainitse työpajan numero).

Esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 21.2.2022. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.


VÄITÖSKIRJATUTKIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 21.4.2022 klo 12–16.40

KäTu-symposiumia edeltävänä päivänä järjestetään väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma yhteistyössä Langnet-verkoston sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelman kanssa. Teemana on Tutkijan kuva. Tilaisuus koostuu professori Camilla Lindholmin ja FT Johanna Isosävin teemaan liittyvästä luennosta ja osallistavasta työpajasta sekä käännöstieteen väitöskirjatutkijoille tarkoitetusta tekstiseminaarista.

Luento ja työpaja ovat avoimet kaikille halukkaille. Tekstiseminaariin osallistuminen edellyttää kommentoitavan tekstikäsikirjoituksen (max. 15 sivua) lähettämistä etukäteen. Luento-osuuden ja työpajan kieli on suomi. Tekstiseminaarissa keskustelua voidaan käydä suomeksi ja englanniksi, ja kommentoitavien käsikirjoitusten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtumaan ilmoittaudutaan erikseen. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisesta löytyy täältä.


SYMPOSIUMIN TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.


SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Torstai 21.4.2022: väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma

12.00–14.10 Luento ja työpaja 

(14.40–16.40 Tekstiseminaari) 

Perjantai 22.4.2022 

9.00–11.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä

11.00–12.30 Lounastauko

12.30–14.00 Symposiumin avaus ja plenaariesitelmä

14.00–14.15 Tiedon helmi -palkinnon jako

14.15–15.00 Kahvitauko ja posteriesitelmät

15.00–17.00 Työpajoja/sektioesitelmiä

17.15–18.30 SKTL:n V jaoston kokous

Noin klo 19 Illanvietto

Lauantai 23.4.2022

9.00–10.00 Plenaariesitelmä

10.15–11.45 Sektioesitelmiä

11.45–13.00 Lounastauko

13.00–15.00 Sektioesitelmiä

15.00–15.30 Kahvit ja symposiumin päätös


TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan seitsemättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2022 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 18.2.2022 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.


SYMPOSIUMIJULKAISU 

Symposiumista toimitetaan MikaEL-verkkojulkaisun 16. volyymi. MikaEL on open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita. KäTu2022-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään esitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. Kirjoittajina voi olla ainoastaan henkilöitä, jotka on jo abstraktissa nimetty esitelmän osallisiksi.

MikaELin volyymi 16 julkaistaan huhtikuussa 2023 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 16 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.


ILMOITTAUTUMINEN, OHJELMA JA OSALLISTUMISMAKSU 

KäTu2022-symposiumin ilmoittautumislomake avataan maaliskuussa 2022. Ilmoittautumis- ja maksukäytännöistä tiedotetaan täällä. Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtumaa lukuun ottamatta kaikkiin KäTu-tapahtumiin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. 

KäTu2022-symposiumin ohjelma julkaistaan symposiumin verkkosivuilla ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osallistumismaksu on 80 euroa, SKTL:n jäseniltä ja väitöskirjatutkijoilta 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hintoihin sisältyy ALV 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali sekä kahvit molempina päivinä.

Etäosallistumismahdollisuudesta ja sen vaikutuksesta osallistumismaksuihin ilmoitetaan viimeistään maaliskuun alussa ilmoittautumislomakkeen avautuessa.


MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Symposiumin osallistujat varaavat ja maksavat majoittumisensa itse. Lähialueen hotelleista on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat voimassa määräajan tai kunnes kiintiö täyttyy. Lisätietoja hotelleista.


TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT 

KäTu2022-symposiumin ohjelma julkaistaan symposiumin verkkosivuilla ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2022@uef.fi.


COVID-19-TILANNE

KäTu2022-symposium pidetään lähtökohtaisesti lähikonferenssina paikan päällä Joensuussa. Noudatamme alueellisia koronarajoituksia ja -suosituksia. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan viimeistään maaliskuussa ilmoittautumislomakkeen avautuessa.


JÄRJESTELYTOIMIKUNTA 

Itä-Suomen yliopisto

Tuuli Ahonen (järjestelytoimikunnan pj.) 

Nina Havumetsä 

Maarit Koponen 

Minna Kujamäki 

Juha Lång 

Esa Penttilä 

Minna Ruokonen 

Juho Suokas 

Niina Syrjänen 

Erja Vottonen 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta 

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (jaoston pj.) 

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto 

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto (sihteeri) 

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto (varapj.) 

Annukka Saarenmaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto 

TERVETULOA JOENSUUHUN!