Första utskicket och inbjudan till föredrag

XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2021: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET

Helsingfors universitet 21–22.5.2021

KäTu2021-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2021 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

· Faktorer som påverkar kvaliteten av översättning och tolkning samt kvalitetsdefinitioner och -standarder i olika kontexter

· Praxis för bedömning av kvaliteten av översättning och tolkning

· Kvalitetsproblem och god praxis

· Kvalitet och dess samband med närliggande begrepp (t.ex. användbarhet, noggrannhet och motsvarighet)

· Kvalitet och dess samband med fenomen inom översättning och tolkning (t.ex. översättarens och tolkens aktörskap och roll)

· Översättnings- och tolkningsmarknaden – upphandling som en kvalitetsfaktor

· Utbildning och kompetensutveckling av översättare och tolkar som kvalitetsgaranti

· Kvalitetsrelaterade samband mellan teori och praktik

· Kvalitetens föränderlighet och beständighet (t.ex. ur historisk eller framtidens synvinkel)

· Mänskliga aktörer, maskiner och artificiell intelligens

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.


KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposierna är forskarstuderande, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2021 arrangeras symposiet vid Helsingfors universitet som nu är värd för fjärde gången.


PLENARFÖREDRAG ÅR 202

Pamela Faber Benítez, Granada universitet

Pamela Faber Benítez är professor vid institutionen för översättning och tolkning vid Granada universitet och ledare för forskningsgruppen LexiCon Research Group. Hon är känd särskilt som skapare och utvecklare av rambaserad terminologi. Föredragets tema är rambaserad terminologi och dess tillämpning.

Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet

Jörg Tiedemann är professor i språkteknologi vid avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet. Hans forskning fokuserar på tvärspråklig behandling av naturligt språk (cross-lingual NLP) och maskinöversättning. Rubriken på föredraget är Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.


ARBETSFORMER

Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag i parallella sektioner (20 minuter och 5 minuter för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. De parallella sektionerna kan även vara temasektioner med 4–6 föredrag inom samma tema. Workshopparna är ca två timmar långa sektioner för allmän diskussion kring något tema (som paneldiskussion eller i små grupper) eller för gemensam behandling av någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en egen tidpunkt på fredag eftermiddag i samband med kaffepausen, och den bästa postern belönas.

Skicka in förslag till teman för workshoppar och temasektioner senast måndagen 30.11.2020. Förslag till temasektioner ska även innehålla rubrikerna på de föredrag som ingår i sektionen. Skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast söndagen 31.1.2021. För temasektionsföredrag ska även separata förslag skickas in och de ska tydligt märkas med uppgift om vilken temasektion föredraget ingår i. Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2021@helsinki.fi. Förslagen ska skrivas i dokumentmodellen som finns här. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, en temasektion, ett sektions- eller temasektionsföredrag eller en poster. Ange i själva e-postmeddelandet också den ytterligare information som efterfrågas i abstraktmodellen.

Förslag på workshoppar och föredrag som godkänts för det inställda KäTu2020-symposiet godkänns för KäTu2021 om det redan godkända förslaget skickas in på nytt inom de ovan angivna tidsfristerna.

I nästa utskick ges mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 21.2.2021 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.


UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 20.5.2021

Före KäTu-symposiet torsdagen 20.5.2021 arrangeras en utbildningseftermiddag som är avsedd särskilt för forskarstuderande men öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i nästa utskick.


ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.


UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för sjätte gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2021 är det forskning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar. Inloggning på sidorna för medlemmar kräver FÖTF:s medlemskoder.

Nomineringar och motiveringar bör skicka in till sektionens sekreterare Sari Hokkanen (sari.hokkanen@tuni.fi) senast fredagen 19.2.2021.


SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 15 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2021-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Volym 15 av MikaEL utkommer i mars–april 2022 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 15 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.


INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2021-symposiet publiceras på symposiets webbplats. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2020. Använd e-postadressen katu2021@helsinki.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

Konferenssekreterare är Aino Suoranta från FÖTF.


COVID-19-SITUATIONEN

Arrangörskommittén följer upp situationen med Covid-19-pandemin och beslutar senast i april 2021 om symposiet arrangeras normalt eller som en virtuell konferens


ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Helsingfors universitet

Simo Määttä (ordförande för arrangörskommittén)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Esa Penttilä, Östra Finlands universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Sari Hokkanen, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Annukka Saarenmaa, Yrkeshögskolan Diakonia

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universite


VÄLKOMMEN TILL HELSINGFORS!