Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XVIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2021: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LAATU NÄKYVÄKSI

20.–22.5.2021 verkossa

(Jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma 20.5.2021; varsinainen symposiumi 21.–22.5.2021.)

Koronaviruspandemiasta johtuen KäTu2021-symposiumi järjestetään kokonaan verkossa Helsingin yliopiston Zoom-alustalla. Yliopiston it-tuki on tavoitettavissa tapahtuman aikana.


KäTu2021-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2021 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi. Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun (osa)tekijät ja laadun määritelmät ja standardit eri konteksteissa
  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun arviointikäytänteet
  • Laadun ongelmat ja hyvät käytänteet
  • Laatu ja sen yhteydet lähikäsitteisiin (kuten käytettävyyteen, tarkkuuteen ja vastaavuuteen)
  • Laatu ja sen yhteydet kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöihin (esimerkiksi kääntäjän ja tulkin toimijuuteen ja rooliin)
  • Käännös- ja tulkkausmarkkinat – kilpailutus laatutekijänä
  • Kääntäjien ja tulkkien koulutus ja kouluttautuminen laadun takeena
  • Teorian ja käytännön laadulliset yhteydet
  • Laadun muuttuvuus ja pysyvyys (esimerkiksi historian tai tulevaisuuden näkökulmasta)
  • Ihmistoimija, kone ja tekoäly

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.


KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo seitsemäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2021 symposiumi pidetään etänä.


PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2021

Pamela Faber Benítez, Granadan yliopisto

Pamela Faber Benítez työskentelee professorina ja LexiCon Research Group -tutkimusryhmän johtajana Granadan yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen laitoksessa. Hänet tunnetaan erityisesti kehysperustaisen terminologian luojana ja kehittäjänä. Professori Faber Benítezin esitelmän otsikko on Terminological Competence and Quality in Specialized Translation.

Jörg Tiedemann, Helsingin yliopisto

Jörg Tiedemann on kieliteknologian professori Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy kieltenväliseen luonnollisen kielen käsittelyyn (cross-lingual NLP) ja konekääntämiseen. Luennon otsikko on Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.


TYÖPAJAT JA PANEELIT

Työpajoja/paneeleja järjestetään viisi ja niiden työkielenä on suomi, paitsi työpajassa nro 5, jossa työkieli on englanti. Työpajoihin ja paneeleihin ilmoittaudutaan symposiumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

TYÖPAJA 1: Kääntäjien aineistot arkistoissa. Järjestäjinä Kääntämisen jäljet arkistoissa -hanke: Laura Ivaska (Turun yliopisto/Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ja Sakari Katajamäki (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

PANEELI/TYÖPAJA 2: Kone saavutettavuuden palveluksessa: riittääkö laatu? Järjestäjinä MeMAD-hanke: Maija Hirvonen (Tampereen yliopisto), Maarit Koponen (Itä-Suomen yliopisto), Liisa Tiittula (Helsingin yliopisto) ja Kaisa Vitikainen (Yleisradio).

TYÖPAJA 3: Selkokieli ja kääntäminen: Kääntäjäopiskelijoiden valmiudet selkokielistäjinä. Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) ja Leealaura Leskelä (Selkokeskus).

TYÖPAJA 4: Yhteistyöllä laatua (etä)opetukseen: kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto. Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto), Minna Kujamäki (Itä-Suomen yliopisto) ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

WORKSHOP 5: Assessment of quality in (re)translating musicalized prose: A case study on the Finnish, Swedish, and Italian (re)translations of the ‘Sirens’ episode of James Joyce’s Ulysses. [(Uudelleen)käännetyn musiikillisen proosan laadun arviointi: tapaustutkimus James Joycen Odysseuksen ”Seireenien” suomen-, ruotsin- ja italiankielisistä (uudelleen)käännöksistä.] Järjestäjinä Arianna Autieri (Warwickin yliopisto) ja Lauri A. Niskanen (Helsingin yliopisto).

Työpajojen tarkat kuvaukset näet täältä.

(Monitahoinen tulkkauksen laatu -työpaja on peruttu.)


SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle ja 5 minuuttia mahdollista salinvaihtoa varten. Esitelmät pidetään rinnakkaissektioissa. Postereilla on oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivänä tauon yhteydessä.

Ehdotukset (enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen, lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään) tulee lähettää rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2021@helsinki.fi viimeistään su 14.2.2021.  Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä sektio- vai posteri. Annathan sähköpostiviestissäsi myös abstraktipohjan mukaan pyydetyt lisätiedot. Huomioithan etätapahtuman mahdolliset rajoitukset jo esitelmää suunnitellessasi.

Vuoden 2020 peruttuun KäTu-symposiumiin hyväksytyt työpaja- ja esitelmäehdotukset hyväksytään vuoden 2021 symposiumiin, kunhan jo hyväksytty ehdotus lähetetään uudestaan edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 5.3.2021 mennessä. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.


JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA TIETEEN POPULARISOINTI JA RAHOITUSHAKU 20.5.2021 KLO 12–16

KäTu-symposiumia edeltävänä päivänä järjestetään jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Langnet-verkoston kanssa ja rahoitetaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Kopiosto-apurahalla. Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu jatko-opiskelijoille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tapahtuman teema on tieteen popularisointi ja rahoitushaku. Koulutustapahtuma sisältää luentoja ja työpajan. Luennot käsittelevät tutkimuksen näkyvyyden lisäämistä tieteen popularisoinnin avulla ja rahoitushakua sekä tutkimussuunnitelman laatimista. Työpajassa osallistujien tutkimussuunnitelmia kommentoivat kokeneet tutkijat ja toiset jatko-opiskelijat. Koulutustapahtuman kielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumismenettelystä julkaistaan täällä.


SYMPOSIUMIN TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.


SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Torstai 20.5.2021
12.00–16.00 Jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma
(16.00–18.00 Työpaja)

Perjantai 21.5.2021
9.00–11.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
11.00–12.00 Lounastauko
12.00–14.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
14.00–15.30 Symposiumin avaus ja Pamela Faber Benítezin plenaariesitelmä
15.30–16.00 Kahvitauko ja posteriesitelmät
16.00–18.00 Sektioesitelmiä

Lauantai 22.5.2021
9.00–9.45 SKTL:n V jaoston kokous
10.00–11.00 Jörg Tiedemannin plenaariesitelmä
11.00–11.15 Tiedon helmi -palkinnon jako
11.15–12.15 Lounastauko
12.15–14.30 Sektioesitelmiä
14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–17.00 Sektioesitelmiä ja symposiumin päätös


TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan kuudetta kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2021 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään pe 19.2.2021 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.


SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun 15. volyymi. KäTu2021-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 15 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2022 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 15 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.


ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2020-symposiumin ilmoittautumislomake avataan maaliskuussa 2021. Ilmoittautumis- ja maksukäytännöistä tiedotetaan täällä. Työpajoihin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan symposiumin verkkosivuilla.

Osallistumismaksu on 50 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta 20 euroa (hintoihin sisältyy ALV 24 %). Perustutkinto-opiskelijoille etätapahtuma on ilmainen.


TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2021-symposiumin ohjelma julkaistaan symposiumin verkkosivuilla toukokuuhun mennessä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2021@helsinki.fi. Konferenssisihteerinä toimii Aino Suoranta SKTL:stä.


JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto

Simo Määttä (järjestelytoimikunnan pj.)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Annukka Saarenmaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto


TERVETULOA KÄTUUN!