Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XIX KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2022: KÄÄNTÄJÄN KUVA

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 22.–23.4.2022

KäTu2022-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2022 KäTu-symposiumin teemana on Kääntäjän kuva. Tällä teemalla haluamme nostaa esiin sekä kääntäjän ja tulkin että kääntämisen ja tulkkauksen kuvaa omissa ja muiden silmissä. Millainen kääntäjä tai tulkki on ollut ennen ja on nyt, millainen hänen pitäisi olla? Entä tulevaisuudessa? Kuka määrittelee kuvan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisena kääntäminen näyttäytyy käännösalan toimijoille, entä alan ulkopuolisille? Kääntäjän kuva -teema tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia kääntämisen ja kuvan suhdetta niin saavutettavuuskysymysten kuin kuvan ja tekstin välillä liikkumisen kautta.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

– Kääntäjän ja tulkin ammattikuva, imago ja näkyvyys (reaalimaailmassa, fiktiossa; historiallinen kehitys)

– Käännösalan ja käännösalan koulutuksen visiot, tulevaisuudenkuvat, uhkakuvat

– Kääntäminen lähikuvassa tai laajassa kuvassa (käytännöt ja arki; mielikuvat, verkostot, teoriat)

– Kuvan rooli kääntämisessä: av-kääntäminen, lastenkirjallisuuden kääntäminen, käyttöohjeiden kääntäminen jne. sekä kuvien käyttöön liittyvät saavutettavuuskysymykset

– Kääntäminen merkkijärjestelmien välillä kuvasta tekstiksi (ml. kuvailutulkkaus) tai tekstistä kuvaksi 

– Kielikuvat, metaforat ja metaforisuus kääntämisessä ja kääntämisestä.

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.


KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo kahdeksantoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2022 symposiumi pidetään Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kolmatta kertaa.


TYÖMUODOT

Plenaariesitelmien pitäjät ovat vuonna 2022 käännöstieteen professori Haidee Kotze (Universiteit Utrecht) ja suomen kielen professori (parhaillaan karjalan kielen ja kulttuurin professori) Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto). Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 minuuttia + 5 minuuttia keskusteluun) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittely. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sektioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma esittelyaikansa, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään ma 22.11.2021.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään ma 17.1.2022.

Ehdotusten pituus on enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen (lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään). Ehdotukset lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2022@uef.fi. Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä; esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 21.2.2022. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.


JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 21.4.2022

Ennen KäTu-symposiumia järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 21.4.2022. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.


TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.


TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan seitsemättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi ‑palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2022 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään pe 18.2.2022 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.


SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan MikaEL-verkkojulkaisun 16. volyymi. MikaEL on open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita. KäTu2022-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. Kirjoittajina voi olla ainoastaan henkilöitä, jotka on jo abstraktissa nimetty esitelmän osallisiksi.

MikaELin volyymi 16 julkaistaan huhtikuussa 2023 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 16 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.


TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2022-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2021. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2022@uef.fi.


COVID-19-TILANNE

KäTu2022-symposium pidetään lähtökohtaisesti lähikonferenssina paikan päällä Joensuussa.


JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Itä-Suomen yliopisto

Tuuli Ahonen (järjestelytoimikunnan pj.)

Nina Havumetsä

Maarit Koponen

Minna Kujamäki

Juha Lång

Esa Penttilä

Minna Ruokonen

Juho Suokas

Niina Syrjänen

Erja Vottonen

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto (sihteeri)

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto (varapj.)

Annukka Saarenmaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

TERVETULOA JOENSUUHUN!