Första utskicket och inbjudan till föredrag

XVI SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2018: PRISET FÖR ÖVERSÄTTNING

Åbo universitet 13–14.4.2018
KäTu2018-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2018 är Priset för översättning. Med detta tema vill vi väcka diskussion om priset för översättning och tolkning i både konkret och figurativ bemärkelse. Vad betalar man för översättning och tolkning nuförtiden, och vem betalar? Vad kostade översättning för tusen, hundra eller femtio år sedan? Utgör pengar det enda måttet på kostnad? Hur återspeglar sig översättningsbranschens ständigt pågående förändring i översättarnas välbefinnande? Hur påverkas kvaliteten på översättning och tolkning av anbudsförfarande? När gör översättning mer skada än nytta? Kan översättningsforskning medföra negativa effekter?

Temat kan behandlas exempelvis utgående från någon av följande synvinklar:

  • Kostnadseffektivitet inom översättnings- och tolkningsbranschen
  • Frågor kring förhållandet mellan pris och kvalitet inom översättning/tolkning
  • Välbefinnande hos översättare och tolkar
  • Översättares och tolkars arvode förr, nu och i framtiden
  • Materiella och mentala kostnader till följd av ökad översättnings- och tolkningsteknologi
  • Att översätta vs låta bli att översätta ur en etisk synvinkel
  • Översättning och tolkning som medel för förtryck eller manipulation
  • Etiska frågor kring forskningsfinansiering inom översättningsvetenskapen
  • Översättningsforskningens mörka sida – existerar den?

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har redan i femton års tid samlat – som såväl talare som åhörare –översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter och doktorander, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). Som värd år 2018 står Åbo universitet.

ARBETSFORMER

Plenarister år 2018 är biträdande lektor Joss Moorkens (Dublin City University) och professor Outi Paloposki (Åbo universitet). Preliminär rubrik för Moorkens plenarföreläsning är Translation in times of austerity och Paloposkis Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta? Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag (20 + 10 minuter) i parallella sektioner, workshoppar och posterpresentationer. Workshopparna är ca två timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågruppsarbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en timme, och den bästa postern prisbelönas.

Vänligen skicka in förslag till teman för workshoppar senast fre 17.11.2017 och förslag till sektionsföredrag och postrar senast fre 12.1.2018. Förslag (högst 300 ord) mottages som bilagor i rtf-, doc- eller docx-format på adressen katu2018[at]utu.fi. Vänligen ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller en workshop, ett sektionsföredrag eller en poster.

Följande utskick innehåller mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 7.2.2018 om föredragen godkänts.

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR DOKTORANDER 12.4.2018

I samband med KäTu-symposiet arrangeras torsdag 12.4.2018 en utbildningseftermiddag som är särskilt avsedd för doktorander och handledare, men öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i följande utskick.

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sessionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för tredje gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en förtjänt person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2018 är det undervisningsverksamheten som står i tur att få priset.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté, som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De personer som inkommer med förslag ska följa principerna för nomineringen, vilka finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Förslag och motiveringar bör inlämnas senast 14.2.2017 till sektionens sekreterare Turo Rautaoja, e-post turo.rautaoja[at]utu.fi.

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 12 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2018-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sessionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 12 av MikaEL utkommer i mars–april 2019 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 12 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna skickas per e-post och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2018-symposiet publiceras på symposiets webbplats på adressen https://katu-symposiumi.com/. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2017. Vänligen använd e-postadressen katu2018[at]utu.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

ARRANGÖRER

Åbo universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov (organisationskommitténs ordförande)

Laura Ekberg

Tiina Holopainen

Maarit Koponen

Turo Rautaoja

Leena Salmi

Outi Veivo

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (sektionens ordförande)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Turo Rautaoja, Åbo universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Nestori Siponkoski, Vasa universitet / Jyväskylä universitet

VÄLKOMMEN TILL ÅBO!