Andra utskicket och inbjudan till föredrag

KäTu_logo_RGB

XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2020: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET

Helsingfors universitet 16–18.4.2020
(Utbildningsevenemang för forskarstuderande och workshop om en historik över översättarutbildningen 16.4.2020; det egentliga symposiet äger rum 17–18.4.2020.)

 

KäTu2020-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2020 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet. Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  • Faktorer som påverkar kvaliteten av översättning och tolkning samt kvalitetsdefinitioner och ‑standarder i olika kontexter
  • Praxis för bedömning av kvaliteten av översättning och tolkning
  • Kvalitetsproblem och god praxis
  • Kvalitet och dess samband med närliggande begrepp (t.ex. användbarhet, noggrannhet och motsvarighet)
  • Kvalitet och dess samband med fenomen inom översättning och tolkning (t.ex. översättarens och tolkens aktörskap och roll)
  • Översättnings- och tolkningsmarknaden – upphandling som en kvalitetsfaktor
  • Utbildning och kompetensutveckling av översättare och tolkar som kvalitetsgaranti
  • Kvalitetsrelaterade samband mellan teori och praktik
  • Kvalitetens föränderlighet och beständighet (t.ex. ur historisk eller framtidens synvinkel)
  • Mänskliga aktörer, maskiner och artificiell intelligens

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt de som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En viktig målgrupp för symposiet är forskarstuderande, som genom symposiet kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning och forskning inom området. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2020 arrangeras symposiet vid Helsingfors universitet som nu är värd för fjärde gången.

 

PLENARFÖREDRAG ÅR 2020

Plenarföreläsarna år 2020 är professor Pamela Faber Benítez (Granada universitet) och professor Jörg Tiedemann (Helsingfors universitet). Rubriken på professor Faber Benítez föredrag är Terminological Competence and Quality in Specialized Translation och rubriken på professor Tiedemanns föredrag är Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

 

WORKSHOPPAR OCH PANELER

Under symposiet ordnas nio workshoppar/paneler. Arbetsspråket är finska, förutom för workshop 9 vars arbetsspråk är engelska. Anmälan till workshopparna och panelerna sker i samband med anmälan till symposiet.

WORKSHOP 1: Kääntäjäkoulutuksen historiikki [Historik över översättarutbildningen]. Arrangörer: historikarbetsgruppen Outi Paloposki, Leena Salmi, Kaisa Koskinen, Esa Penttilä, Jaana Puskala, Mari Pakkala-Weckström, Gun-Viol Vik och Laura Ivaska. OBS! Denna workshop arrangeras redan torsdag 16.4 kl. 16–20 och den är öppen för alla som deltar i KäTu-symposiet.

PANEL 2: Arkilaatu ja laatuarki – kokemuksia laadukkaasta toimijuudesta kääntämisen ketjussa [Vardagskvalitet och kvalitetsvardag – erfarenheter av högklassigt aktörskap i översättningskedjan]. Arrangörer: Tiina Kinnunen och Satu Leinonen.

PANEL/ WORKSHOP 3: Kone saavutettavuuden palveluksessa: riittääkö laatu? [Ökad tillgänglighet med hjälp av maskiner: är kvaliteten tillräcklig?]. Arrangörer: MeMAD-projektet: Maija Hirvonen (Tammerfors universitet), Maarit Koponen (Helsingfors universitet), Liisa Tiittula (Helsingfors universitet) och Kaisa Vitikainen (Helsingfors universitet/Rundradion).

WORKSHOP 4: Kääntäjien aineistot arkistoissa [Översättares material i arkiv]. Arrangörer: Laura Ivaska (Åbo universitet) och Sakari Katajamäki (Finska litteratursällskapet, SKS).

WORKSHOP 5: Selkokieli ja kääntäminen: Kääntäjäopiskelijoiden valmiudet selkokielistäjinä [Lättläst och översättning: översättarstudenters färdigheter att skapa lättlästa texter]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet) och Leealaura Leskelä (Selkokeskus).

WORKSHOP 6: Stereotypiat kumoon, käännösala tunnetuksi! [Ner med stereotypierna, ökat anseende för översättningsbranschen!]. Arrangörer: Minna Kujamäki, Juho Suokas, Niina Syrjänen och Erja Vottonen (Östra Finlands universitet), Maarit Laitinen (FÖTF) och Taina Ukkola (Kieliasiantuntijat ry).

WORKSHOP 7: Termityön iloa! Tieteen termipankista kääntämisen opetuksen ja tutkimuksen työväline [Termarbetsglädje! Vetenskapstermbanken blir ett verktyg för undervisning och forskning i översättning]. Arrangörer: Johanna Enqvist, Ritva Hartama-Heinonen, Päivi Pasanen och Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingfors universitet).

WORKSHOP 8: Yhteistyöllä laatua opetukseen: kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto [Samarbete ger bättre undervisningskvalitet: resursplattformen för metoder inom översättar- och tolkutbildning]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet), Minna Kujamäki (Östra Finlands universitet) och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet).

WORKSHOP 9: Assessment of quality in (re)translating musicalized prose: A case study on the Finnish, Swedish, and Italian (re)translations of the ‘Sirens’ episode of James Joyce’s Ulysses [Bedömning av kvalitet i (ny)översatt musikaliserad prosa: en fallstudie av de finska, svenska och italienska (ny)översättningarna av episoden ”Sirens” i James Joyces Ulysses]. Arrangörer: Arianna Autieri (University of Warwick) och Lauri A. Niskanen (Helsingfors universitet).

Workshopparna beskrivs här.

 

SEKTIONSFÖREDRAG OCH POSTRAR

Sektionsföredragens längd är 20 minuter, följt av 5 minuter för diskussion och 5 minuter för eventuell förflyttning mellan salar. Föredragen hålls i parallella sektioner. Posterpresentationerna hålls vid en egen tidpunkt i samband med kaffeserveringen på fredag eftermiddag.

Förslag (högst 2 500 tecken med mellanslag, källförteckningen räknas inte) ska skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till e-postadressen katu2020@helsinki.fi senast fredag 17.1.2020. Ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller ett sektionsföredrag eller en poster.

Föredragshållarna meddelas senast 7.2.2020 om föredragen godkänts. Mer information om bedömningsprocessen och bedömningskriterierna för abstrakt finns här.

 

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 16.4.2020 KL. 12–16: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Dagen före KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande. Evenemanget arrangeras i samarbete med och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets tema är popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Utbildningsevenemanget består av två föredrag och en workshop. Föredragen handlar om att öka forskningens synlighet genom popularisering samt att ansöka om finansiering och skriva en forskningsplan. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare och de andra forskarstuderandena. Evenemangets arbetsspråk är finska och engelska.

Närmare information om evenemanget och anmälan ges här.

 

SYMPOSIETS ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

SYMPOSIETS PRELIMINÄRA SCHEMA

Torsdag 16.4.2020
12.00–16.00 Utbildningsevenemang för forskarstuderande
16.00–20.00 Workshop 1: Kääntäjäkoulutuksen historiikki

Fredag 17.4.2020
9.00–11.00 Workshoppar och sektionsföredrag
11.00–12.00 Lunch
12.00–14.00 Workshoppar och sektionsföredrag
14.00–16.00 Symposiet öppnas, Pamela Faber Benítez plenarföredrag
16.00–18.00 Workshoppar och sektionsföredrag
19.00–21.00 Helsingfors stads mottagning

Lördag 18.4.2020
9.00–9.45 FÖTF:s sektion för lärare och forskare har möte
10.00–11.00 Jörg Tiedemanns plenarföredrag
11.00–11.15 Utdelning av utmärkelsen Tiedon helmi
11.15–12.15 Lunch
12.15–16.45 Workshoppar och sektionsföredrag
16.45–17.00 Symposiet avslutas

 

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för femte gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år för förtjänster inom undervisning och vartannat år för förtjänster inom forskning. Utmärkelsen ges till en person eller grupp för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2020 är det undervisning som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de nomineringar som inkommit från sektionens medlemmar. Medlemmar som skickar in nomineringar ska följa principerna för nomineringen som finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar.

Nomineringar och motiveringar bör skickas till V sektionens vice ordförande Minna Ruokonen (minna.ruokonen@uef.fi) senast fredag 14.2.2020.

 

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 14 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2020-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sektionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en tidigare opublicerad artikel till publikationen. Volym 14 av MikaEL utkommer i mars–april 2021 före nästa KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga här. Redaktörerna för volym 14 meddelas i samband med symposiet. Anvisningarna för artiklar skickas per e-post till dem som medverkat i symposiet och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

 

ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFTER

Anmälningsblanketten för symposiet öppnas i februari 2020. Information om anmälan och betalning av deltagaravgifter för KäTu2020 ges här. Anmälan till alla KäTu2020-evenemang sker via samma elektroniska blankett som publiceras på symposiets webbplats.

Deltagaravgiften är 80 euro, för FÖTF:s medlemmar och forskarstuderande 40 euro och för studenter 20 euro (inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial och kaffeservering båda dagarna.

 

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

Deltagarna i symposiet bokar och betalar sin inkvartering själva. Arrangörerna har reserverat ett antal rum på närliggande hotell – reservationerna gäller en viss tid eller tills rumskvoten är fylld. Mer information om rumskvoterna finns här.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

KäTu2020-symposiets program publiceras på symposiets webbplats i mars innan anmälningstiden går ut. Använd e-postadressen katu2020@helsinki.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet. Konferenssekreterare är Aino Suoranta från FÖTF.

 

ARRANGÖRSKOMMITTÉ

Helsingfors universitet

Simo Määttä (ordförande för arrangörskommittén)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Irina Kudasheva

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Kaisa Vitikainen

 

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

 

VÄLKOMMEN TILL HELSINGFORS!