Andra utskicket och inbjudan till föredrag

XVI SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2018: PRISET FÖR ÖVERSÄTTNING

Åbo universitet 13–14.4.2018

KäTu2018-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2018 är Priset för översättning. Med detta tema vill vi väcka diskussion om priset för översättning och tolkning i både konkret och figurativ bemärkelse. Vad betalar man för översättning och tolkning nuförtiden, och vem betalar? Vad kostade översättning för tusen, hundra eller femtio år sedan? Utgör pengar det enda måttet på kostnad? Hur återspeglar sig översättningsbranschens ständigt pågående förändring i översättarnas välbefinnande? Hur påverkas kvaliteten på översättning och tolkning av anbudsförfarande? När gör översättning mer skada än nytta? Kan översättningsforskning medföra negativa effekter?

Temat kan behandlas exempelvis utgående från någon av följande synvinklar:

  • Kostnadseffektivitet inom översättnings- och tolkningsbranschen
  • Frågor kring förhållandet mellan pris och kvalitet inom översättning/tolkning
  • Välbefinnande hos översättare och tolkar
  • Översättares och tolkars arvode förr, nu och i framtiden
  • Materiella och mentala kostnader till följd av ökad översättnings- och tolkningsteknologi
  • Att översätta vs låta bli att översätta ur en etisk synvinkel
  • Översättning och tolkning som medel för förtryck eller manipulation
  • Etiska frågor kring forskningsfinansiering inom översättningsvetenskapen
  • Översättningsforskningens mörka sida – existerar den?

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En av målgrupperna för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har redan i femton års tid samlat – som såväl talare som åhörare –översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter och doktorander, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). Som värd år 2018 står Åbo universitet.

PLENARFÖRELÄSNINGARNA

Plenarister år 2018 är biträdande lektor Joss Moorkens (Dublin City University) och professor Outi Paloposki (Åbo universitet). Preliminär rubrik för Moorkens plenarföreläsning är ”Translation in times of austerity” och Paloposkis “Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta?”

WORKSHOPPARNA 

Workshopparna är ca två timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågruppsarbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel. Det ordnas två workshoppar vars arbetsspråk är finska. Anmälan till workshopparna sker i samband med den övriga anmälan.

Workshop 1 

Vertaistuki ei maksa mitään: tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusta!

Menevätkö iltasi käännöksiä kommentoiden? Eikö aika tahdo riittää opetuksen suunnitteluun? Tule tutustumaan Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoon ja kehittämään opetusmenetelmiä, joiden avulla voit helpottaa työtaakkaasi. Menetelmiä ideoidaan ja muokataan pienryhmissä, joiden teemat määräytyvät osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Työkieli on suomi. Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) sekä Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto)

Workshop 2 

Asioimis- ja oikeustulkkauksen psykologinen hinta

Asioimis- ja oikeustulkit joutuvat säännöllisesti tilainteisiin, joissa on voimakkaita jännitteitä ja negatiivisia tunteita. Tämän työpajan yhtenä tarkoituksena on saada perustietoa traumatisoitumisesta, sijaistraumatisoitumisesta ja psyykkisestä stressistä. Toisena tarkoituksena on saada neuvoja ja jakaa hyviä käytänteitä näiden ongelmien hoitoon ja ehkäisyyn. Työpaja kestää 2 t 30 min ja se sisältää asiantuntijoiden alustuksia ja ryhmätöitä. Työpajan kieli on suomi. Työpajasta vastaa Simo Määttä (Helsingin yliopisto).

Längre beskrivningar av workshopparna 

SEKTIONSFÖREDRAGEN OCH POSTRARNA 

Sektionsföredragen tar 20 + 10 minuter i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras det tid på fredag kväll. Den bästa postern prisbelönas.

Vänligen skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast fre 12.1.2018. Förslag (högst 300 ord) mottages som bilagor i rtf-, doc- eller docx-format på adressen katu2018[at]utu.fi. Vänligen ange i e-postmeddelandets rubrikfält och i själva förslaget om förslaget gäller ett sektionsföredrag eller en poster.

Följande utskick innehåller mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 7.2.2018 om föredragen godkänts.

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR DOKTORANDER 12.4.2018, “ARTIKELTRÄFF FÖR FORSKARE”

I samband med KäTu-symposiet arrangerar Langnet ett utbildningsevenemang som denna gång särskilt välkomnar förutom doktorander och handledare också övriga äldre forskare, I år är temat för evenemanget “artikelträff”. Syftet är att ge doktorander möjlighet att presentera sin forskning och hitta andra forskare intresserade av att skriva en gemensam artikel. Förutom doktorander önskar vi mer erfarna forskare välkomna att delta i evenemanget och utforska lämpliga samarbetsmöjligheter med de unga forskarna. Evenemanget ordnas på torsdag 12.4.2018 kl 16.00–18.30. Ifall du är intresserad av att delta i evenemanget, vänligen skicka dina kontaktuppgifter och ett kort abstrakt (200–300 ord) om ditt eget forskningsämne eller något annat ämne du är intresserad av att skriva en gemensam artikel om till lamanu[at]utu.fi senast 28.2.2018.

Program för utbildningsevenemanget

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

SYMPOSIETS PRELIMINÄRA TIDTABELL

OBS! Ändringar i programmet är möjliga!

Fre 13.4.2018 Registreringen börjar kl 9.00 i entréhallen i byggnaden Publicum vid Åbo universitet (Assistentgatan 7, Åbo). De första workshopparna ordnas möjligtvis redan fr.o.m. kl 9.00. Symposiet öppnas kl 12.15, varefter Joss Moorkens håller sin plenarföreläsning kl 12.30. Sektionsföredragen börjar kl 14.00. Posterpresentationerna hålls i entréhallen i Publicum på fredag kväll kl 18.00–19.00, då även mottagaren av utmärkelsen Tiedon helmi tillkännages. Kvällsprogrammet för KäTu börjar kl 19.30 i restaurang Skolan (Koulu) (Eriksgatan 18, Åbo).

Lö 14.4.2018 FÖTF:s V sektion har möte kl 9–10. Outi Paloposki håller sin plenarföreläsning kl 10–11. Därefter fortsätter programmet med sektionsföredrag, och symposiet avslutas senast kl 16.

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för tredje gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en förtjänt person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2018 är det undervisningsverksamheten som står i tur att få priset.

Pristagaren utses av FÖTF:s styrelse på förslag av sektionens kommitté som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De personer som inkommer med förslag ska följa grundprinciperna för nomineringen som finns att läsa på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Förslag och motiveringar bör inlämnas senast 14.2.2018 till sektionens sekreterare Turo Rautaoja, e-post turo.rautaoja[at]utu.fi.

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 12 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2018-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sessionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 12 av MikaEL utkommer i mars–april 2019 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 12 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna skickas per e-post och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

ANMÄLNING OCH DELTAGARAVGIFT

Anmälan till KäTu2018-symposiet sker elektroniskt via anmälningsblanketten på adressen https://katu-symposiumi.com/xvi/ilmoittautuminen. Anmälningstiden börjar 7.2.2018 och går ut 30.3.2018. Samma blankett används för anmälan till utbildningsevenemanget, workshopparna, posterpresentationen samt kvällsprogrammet.

Anmälan är bindande, och sista anmälningsdagen 30.3 utgör även den sista dagen för kostnadsfri avbokning. Avbokningar som inkommer efter 30.3 berättigar inte till återbetalning av deltagaravgiften, förutom vid sjukdomsfall mot läkarintyg. FÖTF skickar de anmälda en faktura för deltagaravgiften (och eventuellt för middagsavgiften) per e-post efter 30.3.2018.

Deltagaravgiften är 70 euro, för FÖTF:s medlemmar och doktorander 40 euro och för studerande 20 euro (inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial och kaffe bägge dagar samt servering under posterpresentationen på fredagen.

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

För KäTu2018-deltagarna har vi för 13-14.4.2018 reserverat en kvot på Sokos Hotel Hamburger Börs (112 €/enkelrum, 122 €/dubbelrum, bokningskod KÄTU2018, erbjudandet gäller t.o.m. 23.3.2018) och på Hotel Centro (91€/enkelrum, 110€/dubbelrum, bokningskod KÄTU2018, erbjudandet gäller t.o.m. 13.3.2018). Hotellen tar emot rumsreserveringar till överenskommet pris så länge det finns lediga rum. Vänligen boka direkt med hotellen.

Andra inkvarteringsmöjligheter hittar du t.ex. på adressen
http://www.visitturku.fi/majoituspalveluja (på finska)

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2018-symposiet publiceras på symposiets webbplats på adressen https://katu-symposiumi.com/. Symposieprogrammet publiceras i mars innan anmälningstiden går ut.

Vänligen använd e-postadressen katu2018[at]utu.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

ARRANGÖRER

Åbo universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov (organisationskommitténs ordförande)

Laura Ekberg

Tiina Holopainen

Maarit Koponen

Turo Rautaoja

Leena Salmi

Outi Veivo

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (sektionens ordförande)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Turo Rautaoja, Åbo universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Nestori Siponkoski, Vasa universitet / Jyväskylä universitet

VÄLKOMMEN TILL ÅBO!