Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XX KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2023: Kääntäminen/tulkkaus ja kestävä kehitys

Turun yliopisto, 13.–15.4.2023

KäTu2023-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuoden 2023 KäTu-symposiumin teemana on Kääntäminen/tulkkaus ja kestävä kehitys. Nostamalla esiin ajankohtaisen aihepiirin haluamme edistää kestävää (ekologista, yhteiskunnallista ja taloudellista) kehitystä, joka on osa kaikkea inhimillistä käyttäytymistä. Yhdistyneiden Kansakuntien määritelmän mukaan kestävä kehitys on ”ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämistä viemättä tulevilta sukupolvilta vastaavaa mahdollisuutta” (The Sustainable Development Agenda, FAQ, suomennos Tieteen termipankista). On sanomattakin selvää, että se asettaa suuria vaatimuksia myös kääntämiselle sekä lopputuotteen että prosessin kannalta. Kuten Michael Cronin toteaa kirjansa Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene johdannossa (s. 1): ”translation as a body of ideas and a set of practices is central to any serious or sustained attempt to think about th[e] interconnectedness and vulnerability [of our species] in the age of human-induced climate change”.

Kääntäminen ja kestävä kehitys -teemaa voi lähestyä mistä tahansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) ja erilaisista näkökulmista, kuten esimerkiksi seuraavista:

 • Ekokääntäminen ja ympäristökääntäminen
 • Kääntämisen/tulkkauksen poliittinen ekologia
 • Kääntäminen/tulkkaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
 • High-Tech- ja Low-Tech-käännöskäytännöt
 • Tunteet ja psykologinen pääoma kieliammateissa
 • Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus
 • Kestävä kehitys ja käännös-/tulkkausteknologia
 • Kestävä kehitys ja matkakirjoittaminen
 • Kääntämisen kestävyys ammattina ja toimialana
 • Kestävä käännöspolitiikka
 • Tulkkaus ja vähemmistökielet
 • Kääntäminen ja demokratia
 • Kääntäminen ja rauha
 • Kestävä tutkimus käännöstieteessä

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo yhdeksäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Vuoden 2023 symposiumin järjestää Turun yliopisto, joka oli myös ensimmäisen KäTu-symposiumin järjestäjä vuonna 2003. KäTu täyttää nyt 20 vuotta, ja samalla KäTu 2023 on XX symposiumi. Tämän juhlistamiseksi järjestämme erillisen muistelusession ja haluamme kutsua sinne erityisesti ensimmäistä KäTua järjestämässä olleita. Muistelua tukemaan ottaisimme mielellämme vastaan valokuvia menneistä symposiumeista. Jos sinulla on valokuvia, jotka haluaisit jakaa kanssamme, ota yhteyttä: leena.salmi@utu.fi.

PLENAARIESITELMÄT 2023

Souleymane Bachir Diagne (Columbia University) on ranskan ja filosofian professori ja Afrikan tutkimuksen laitoksen johtaja (Institute of African Studies). Hänen tutkimusaloihinsa kuuluvat filosofian ja logiikan historia, islamilainen filosofia sekä afrikkalainen filosofia ja kirjallisuus. Hän on julkaissut mm. seuraavat teokset: African Art as Philosophy: Senghor, Bergson, and the Idea of Negritude (Seagull Books, 2011), The Ink of the Scholars: Reflections on Philosophy in Africa, (Codesria, 2016), Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with Western Tradition, (Columbia University Press, 2018). Postcolonial Bergson (Fordham University Press, 2019). Viime vuonna julkaistussa kirjassaan De langue à langue, l’hospitalité de la traduction (Albin Michel, 2022) hän tarkastelee hallitsevassa ja alisteisessa asemassa olevien kielten välillä tapahtuvaa kääntämistä humanistisesta ja eettisestä näkökulmasta. Diagnen plenaariesitelmän otsikko on ”Humanism in Translation”.

Séverine Hubscher-Davidson (The Open University) on vanhempi lehtori ja kääntäjänkoulutusohjelman johtaja Open University -yliopiston School of Languages and Applied Linguistics -laitoksessa. Hänen monitieteinen tutkimuksensa käsittelee erityisesti kääntämisen psykologiaa ja hyvinvointia käännösalan ammateissa. Hän on julkaissut mm. seuraavat teokset: Improving the Emotional Intelligence of Translators: A Roadmap for an Experimental Training Intervention (yhdessä C. Lehrin kanssa; Palgrave Macmillan, 2017) ja Translation and Emotion: A Psychological Perspective (Routledge, 2021). Parhaillaan hän kirjoittaa kirjaa aiheesta Psychological Capital and Sustainability in the Translation Profession, julkaisijana tulee olemaan Bloomsbury Academic. Hubscher-Davidsonin plenaariesitelmän otsikko on ”The Psychology of Sustainability and Professional Translation: Taking the Long View”.

Kristiina Taivalkoski-Shilov (Turun yliopisto) on Monikielisen käännösviestinnän professori ja Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen varajohtaja. Hänen tutkimusaiheitaan ovat kaunokirjallisuuden kääntäminen, kääntämisen historia ja kääntämisen etiikka. Uransa aikana hän on tutkimuksessaan tarkastellut ”äänen” käsitettä kääntämisessä niin teoreettisesta, historiallisesta kuin eettisestäkin näkökulmasta. Professori Taivalkoski-Shilovin plenaariesitelmän otsikko on ”Kohti vihreämpää käännösteknologiaa: katsaus aihetta koskevaan tutkimukseen”.

TYÖPAJAT

Symposiumissa järjestetään 4 työpajaa, ja niiden työkielet mainitaan työpajan yhteydessä. Työpajoihin ilmoittaudutaan symposiumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

TYÖPAJA 1 (työkielet suomi ja englanti): Kohti kestävää tulevaisuutta: translatoristen ammattien tulevaisuuden tutkimuksen työpaja / Towards a Sustainable Future: A Workshop on the Future of the Translatorial Professions. Järjestäjinä Kaisa Koskinen (Tampereen yliopisto), Juha Eskelinen (Helsingin yliopisto) ja Minna Kujamäki (Itä-Suomen yliopisto).

TYÖPAJA 2 (työkielet suomi ja englanti): Miten integroida ympäristökysymyksiä käännös- tai tulkkauskursseille? Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto -työpaja / How to Incorporate Environmental Aspects into Translator and Interpreter Training? Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

TYÖPAJA 3 (työkieli suomi): Yhteistyöllä tulkkauksen opetus kestävälle pohjalle. Järjestäjänä Tutta Saalin (Itä-Suomen yliopisto).

TYÖPAJA 4 (työkieli suomi): Selkomukauttaminen ja sen strategiat. Järjestäjinä Marja Kivilehto (Tampereen yliopisto) ja Idastiina Valtasalmi (Tampereen yliopisto).

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle ja 5 minuuttia mahdollista salinvaihtoa varten. Esitelmät pidetään rinnakkaissektioissa. Postereilla on oma esittelyaikansa torstai-iltapäivänä KäTu-symposiumin 20-vuotisen taipaleen muistelusession jälkeen. Paras posteri palkitaan.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 20.1.2023.

Ehdotusten pituus on enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen (lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään). Ehdotukset lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2023@utu.fi. Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä; esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään ma 20.2.2023. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.

VÄITÖSKIRJATUTKIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 13.4.2023

Torstaina 13.4.2023 järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös muille avoin koulutusiltapäivä. Tapahtuma jäjestetään yhteistyössä Langnet-verkoston ja Turun yliopiston Utuling-ohjelman kanssa. Teemana on Tutkijan paikat: refleksiivisyyttä käännöstietelijöille. Tilaisuus koostuu professori Kaisa Koskisen ja yliopistonlehtori Sari Hokkasen pitämästä luennosta sekä käytännön työpajasta.

Koulutustapahtuman työkieli on suomi.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan seitsemättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2023 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään ke 15.2.2023 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan MikaEL-verkkojulkaisun seuraava numero. MikaEL on open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä.

Seuraavan numeron toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet julkaistaan symposiumin jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU 

KäTu2023-symposiumin ilmoittautumislomake avataan maaliskuussa 2023. Symposiumiin ja työpajoihin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. 

Osallistumismaksu on 120 euroa, SKTL:n jäseniltä ja väitöskirjatutkijoilta 65 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hintoihin sisältyy ALV 24 %).

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Symposiumin osallistujat varaavat ja maksavat majoittumisensa itse. Lähialueen hotelleista on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat voimassa määräajan tai kunnes kiintiö täyttyy. Lisätietoja hotelleista julkaistaan piakkoin.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2023-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Symposiumin alustava ohjelma julkaistaan ti 28.2.2023. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2023@utu.fi.

COVID-19-TILANNE

KäTu2023-symposium pidetään lähtökohtaisesti lähikonferenssina paikan päällä Turussa.

ALUSTAVA OHJELMA

Torstai 13.4.2023
12.00–14.00 Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma
13.00–14.00 Ilmoittautuminen
14.00–16.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
16.00–16.30 Symposiumin avaus
16.30–17.30 Plenaariesitelmä (Kristiina Taivalkoski-Shilov)
17.30–17.50 Tiedon helmi -palkinnon ja käännöstieteen väitöskirjapalkinnon jako
17.50–18.10 Menneitä symposiumeja muistelemassa: KäTu 20 vuotta
18.10–19.00 Posteriesitelmät ja kuohuviini- ja virvoketarjoilu

Perjantai 14.4.2023
8.30–09.00 Ilmoittautuminen
9.00–10.30 Sektioesitelmiä
10.30–10.45 Tauko
10.45–12.45 Työpajoja ja sektioesitelmiä
12.45–14.00 Lounas (omakustanteinen)
14.00–15.00 Plenaarisitelmä (Séverine Hubscher-Davidson)
15.00–15.30 Kahvitauko, posteriesitelmät ja sponsoriesitykset
15.30–17.30 Työpaja, paneelikeskustelu ja sektioesitelmiä
17.30–18.30 SKTL:n V jaoston kokous
19.00–19.30 Turun kaupungin vastaanotto (kaupungintalo)

Lauantai 15.4.2023
9.00–10.00 Plenaariesitelmä (Souleymane Bachir Diagne)
10.00–10.15 Tauko
10.15–11.45 Sektioesitelmiä
11.45–13.15 Lounas (omakustanteinen)
13.15–15.15 Työpaja, paneelikeskustelu ja sektioesitelmiä
15.15–16.30 Kahvitauko, ja parhaan posterin palkinnon jako ja symposiumin lopetus

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Turun yliopisto

Xiaoyi Cheng
Tiina Holopainen
Léa Huotari (puheenjohtaja)
Laura Ivaska
Malin Podlevskikh Carlström
Leena Salmi
Kristiina Taivalkoski-Shilov (väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma)
Damon Tringham
Outi Veivo

SKTL / Opettajien ja tutkijoiden jaosto

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (puheenjohtaja)
Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto
Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto (sihteeri)
Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto (varapuheenjohtaja)
Gun-Viol Vik, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

Tervetuloa Turkuun!