Första utskicket och inbjudan till föredrag

KäTu_logo_RGB

XVII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2019: RUM FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

Tammerfors universitet 12–13.4.2019

 

KäTu2019-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2019 är Rum för översättning och tolkning. Temat kan behandlas bland annat ur följande synvinklar:

  • Översättningsforskningens/yrkesfältets/utbildningens nuläge
  • De fysiska och digitala platser där översättning och tolkning sker eller där översättar- och tolkutbildning ordnas
  • Mobilitet, distansarbete och nätbaserat arbete
  • Arbetsmiljöer och arbetsredskap
  • Det ekonomiska utrymmet för aktörerna på fältet
  • Mentala rum för översättning och tolkning

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har redan i sexton års tid samlat – som såväl talare som åhörare –översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter och doktorander, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). Som värd år 2019 står Tammerfors universitet.

 

PLENARFÖREDRAGEN ÅR 2019

Ingemar Strandvik, Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning

Ingemar Strandvik arbetar som kvalitetssamordnare vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT). Hans föredrag handlar om EU-översättningens nuläge, speciellt med hänsyn till kvalitetssäkringen av översättningarna vid Europeiska unionen.

Johannes Riquet, Tammerfors universitet

Johannes Riquet är biträdande professor i engelsk litteratur vid Tammerfors universitet. Hans föredrag handlar om textualisering av rum, spatialitet och miljö i olika slags skriftliga, visuella och kulturella berättelser inom olika språk- och kulturområden.

 

ARBETSFORMER

Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag (20 + 10 minuter) i parallella sektioner, workshoppar och posterpresentationer. Workshopparna är ca två timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågruppsarbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel.

År 2019 ordnas posterpresentationer i samarbete med ID-TS-nätverket (International Doctorate in Translation Studies) som skickar inbjudan till sina egna, internationella nätverk. Avsikten med samarbetet är att ordna ett större och mer internationellt posterevenemang än tidigare och erbjuda en möjlighet till nätverkande särskilt för doktorander och andra unga forskare. Den bästa postern belönas.

Vänligen skicka in förslag till workshoppar senast fredagen 16.11.2018 och förslag till sektionsföredrag och postrar senast fredagen 18.1.2019. Förslag (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format (max. 1.0 GB) via en elektronisk blankett.

Följande utskick innehåller mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 14.2.2019 om föredragen godkänts.

 

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR DOKTORANDER 11.4.2019

Före KäTu-symposiet torsdagen 11.4.2019 arrangeras en utbildningseftermiddag som är särskilt avsedd för doktorander, men öppen även för andra intresserade. Närmare information om utbildningsevenemanget ges i följande utskick.

 

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sessionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI (KUNSKAPENS PÄRLA)

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för fjärde gången ut sektionens pris Tiedon helmi. Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en förtjänt person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2019 är det forskargärningen som belönas.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté, som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De personer som inkommer med förslag ska följa principerna för nomineringen, vilka finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar.

Förslag och motiveringar bör inlämnas senast 14.2.2019 till Minna Ruokonen, e-post minna.ruokonen@uef.fi.

 

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 13 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2019-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sessionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 13 av MikaEL utkommer i mars–april 2020 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 13 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna skickas per e-post och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2019-symposiet publiceras på symposiets webbplats. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2018. Vänligen använd e-postadressen katu2019@uta.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.

 

 

ARRANGÖRER

Tammerfors universitet

Anne Ketola (ordförande för arrangörskommittén)

Marja Kivilehto

Mikhail Mikhailov

Mary Nurminen

Eliisa Pitkäsalo

Dieter Hermann Schmitz

 

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (ordförande för sektionen)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Anne Ketola, Tammerfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Nestori Siponkoski, Vasa universitet / Jyväskylä universitet

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet

 

VÄLKOMMEN TILL TAMMERFORS!