Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XV KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2017: MONINAISUUDEN VOIMA

Vaasan yliopisto 21.–22.4.2017

 

KäTu2017-SYMPOSIUMIN TEEMA

KäTu-symposiumin teema vuonna 2017 on Moninaisuuden voima. Teemalla haluamme nostaa esiin kääntämisen ja tulkkauksen yhä monitahoisempana ja merkittävämpänä ilmiönä.

Yhteiskunnan ja yliopistomaailman muutokset koskettavat myös kääntämisen ja tulkkauksen kenttää. Moninaisuuden voima -teemalla haluamme virittää keskustelua kääntämisen ja tulkkauksen keskeisestä asemasta ja tärkeydestä kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa ja moninaistuvassa maailmassa.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntäminen ja tulkkaus murroksessa – moninaisuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa
  • Monikulttuurisuuden ja -kielisyyden rajapinta
  • Ammattilaisten ja ei-ammattilaisten rajapinta
  • Laadun monet määritelmät: kuka ja mikä määrittelee?
  • Vuorovaikutuksen ja vallan dynamiikan ulottuvuudet
  • Toimijuuden ja vallan tarve kääntämisessä ja tulkkauksessa
  • Voima, voimaantuminen ja jaksaminen

KäTu-symposiumin-perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo neljäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2017 symposiumi järjestetään symposiumisarjan alkulähteillä eli Vaasan yliopistossa. Vaasan yliopisto vastaa KäTu-järjestelyistä viimeistä kertaa, sillä kielten tutkimus ja tutkintoon johtava koulutus siirtyvät 1.8.2017 Jyväskylän yliopistoon.

 

PLENAARIESITELMÄT

Vuoden 2017 plenaariesitelmien pitäjät ovat professori Jorge Díaz-Cintas (University College London) ja yliopistonlehtori, FT Kristiina Abdallah (Vaasan yliopisto). Díaz-Cintasin plenaarin alustava otsikko on Power Dynamics in Subtitling ja Abdallahin Kokonaisvaltainen laatu: mitä, miksi, miten?

 

TYÖPAJAT

Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa keskustellaan tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastellaan jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Työpajoja järjestetään kolme ja niiden työkieli on suomi tai englanti työpajan kuvauksessa käytetyn kielen mukaan. Työpajoihin ilmoittaudutaan muun ilmoittautumisen yhteydessä.

Työpaja 1

Hankala asiakas? Joukkoäly ja vertaistuki apuun!

Tämä työpaja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla haastavia asiakasviestintätilanteita roolipelissä, jakaa kokemuksia neuvottelusta ja asiakkaista ja miettiä toimivia neuvottelutekniikoita yhdessä muiden työpajaan osallistuvien kanssa. Työpaja on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille kääntäjistä ja tulkeista alan opettajiin ja opiskelijoihin. Työpajasta vastaavat Tiina Kinnunen, Minna Ruokonen ja Erja Vottonen (Itä-Suomen yliopisto).

Työpaja 2

Professional and/vs. Non-Professional: Is translation at risk?

This workshop will provide a space to openly discuss professional and non-professional translation, considering perspectives coming from the translation profession and academia. An initial literature review will be used to open the panel. This review will include research on fansubbing, crowdsourcing, volunteer translation, among other areas of non-professional translation. This will serve to highlight the most salient issues and the progress that has been made in the conceptualization of professional and non-professional translation. The workshop is convened by David Orrego-Carmona (Aston University, UK / University of the Free State, South Africa).

Työpaja 3

Riittämättömyydestä voimaantumiseen: kääntämisen ja tulkkauksen opettajat moninaisten vaatimusten ristipaineessa

Työpajassa pohditaan yliopistojen kääntämisen ja tulkkauksen opettajiin kohdistuvia monenlaisia vaatimuksia työhyvinvoinnin näkökulmasta ja etsitään yhdessä selviytymiskeinoja. Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi, Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

Työpajojen tarkemmat esittelyt

 

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 + 10 minuuttia, ja niille varataan rinnakkaisia sektioita. Postereille varataan oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivästä. Paras posteri palkitaan.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään 20.1.2017. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu2017(at)uva.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä sektioesitelmä vai posteri.

Sektioesitelmien ja postereiden hyväksymisestä ilmoitetaan 20.2.2017 mennessä.

 

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA ”TUTKIJA MEDIAN VALOKEILASSA” 20.4.2017

KäTu-symposiumin yhteydessä järjestetään ennen kaikkea jatko-opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen, mutta myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille avoin koulutustapahtuma torstaina 20.4.2017 klo 16–19 Tervahovi-rakennuksen salissa D115. Tapahtuman teemana on tänä vuonna tutkijana toimiminen mediassa. Tutkimusviestinnän asiantuntija VTM Riikka Kalmi Vaasan yliopistosta puhuu oman tutkimuksen ja tieteenalan sekä oman yliopiston edustamisesta median eri kanavissa ja julkisuuden kohtaamisesta tutkijana. Lisäksi Vaasan yliopiston professori emerita Sirkku Aaltonen kertoo, miten hän on toiminut uransa varrella tieteen ja tiedotusvälineiden rajapinnalla. Puheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa loppukeskustelulle.

Koulutustapahtuman ohjelma

 

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Huom: muutokset ovat mahdollisia!

Pe 21.4.2017 Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Vaasan yliopiston Tervahovi-rakennuksen (Wolffintie 34) pääaulassa. Ensimmäiset työpajat järjestetään mahdollisesti jo klo 9–11. Symposiumi avataan klo 12.00, ja avausta seuraa Jorge Díaz-Cintasin plenaariesitelmä klo 12.30. Tämän jälkeen alkavat sektioesitelmät. Posteriesittelyille varataan aikaa perjantai-iltapäivästä, jolloin julkistetaan myös Tiedon helmi -palkinnon saaja. Iltatilaisuus alkaa klo 19.

La 22.4.2017 SKTL:n V jaoston kokous järjestetään klo 9–10. Kristiina Abdallah pitää plenaariesitelmänsä klo 10–11. Sen jälkeen jatketaan lounaan kautta sektioesitelmillä ja työpajoilla, ja symposiumi päättyy klo 16:een mennessä.

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan toista kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2017 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 15.2.2017 jaoston sihteerille Turo Rautaojalle, s-posti turo.rautaoja(at)utu.fi.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 11. KäTu2017-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 11 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2018 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Volyymin 11 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2017-symposiumiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4559/lomake.html. Ilmoittautuminen alkaa 17.2.2017 ja päättyy 17.3.2017, ja se on sitova. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan jatkokoulutustapahtumaan, työpajoihin, posteritilaisuuteen sekä illanviettoon. Iltatilaisuudesta tulee tarkempia tietoja symposiumin verkkosivuille ennen ilmoittautumisen alkua.

Osallistumismaksu on 70 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hinnat sis. ALV 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali sekä kahvit molempina päivinä ja mahdollisen posteritilaisuuden tarjoilu perjantaina.

SKTL lähettää symposiumiin ilmoittautuneille laskun osallistumismaksusta ja mahdollisesta illallismaksusta sähköpostitse.

 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

KäTu2017-symposiumiin osallistuville on varattu kiintiöhuoneita Sokos Hotel Vaakunasta 20.–22.4.2017. Huonevaraukset tehdään suoraan hotelliin. Varaustunnus on BKATU1704 ja tarjous on voimassa 20.3.2017 asti.

Muita majoitusvaihtoehtoja löytyy esimerkiksi osoitteesta http://www.visitvaasa.fi/fi/haku/Pages/tulos.aspx?paikka=&pakti=6&a1akti=82.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2017-symposiumia koskevat kiertokirjeet, työpajakuvaukset sekä esitelmä- ja posteriabstraktit samoin kuin tietoa käytännön seikoista julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://katu-symposiumi.com/xv/. Symposiumin ohjelma julkaistaan maaliskuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2017(at)uva.fi.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Vaasan yliopisto

Nestori Siponkoski (järjestelytoimikunnan pj.)
Kristiina Abdallah
Anu Heino
Siru Lamminpää
Jaana Puskala
Gun-Viol Vik (30.3. saakka)

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)
Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto
Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto
Dieter Hermann Schmitz, Tampereen yliopisto
Turo Rautaoja, Turun yliopisto
Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto

TERVETULOA VAASAAN!