Första utskicket och inbjudan till föredrag

XV SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2017: MÅNGFALDENS KRAFT

Vasa universitet 21–22.4.2017

 

KäTu2017-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2017 är Mångfaldens kraft.  Med detta tema vill vi lyfta fram översättning och tolkning som ett allt mera mångskiftande och betydande fenomen.

Förändringarna i samhället och universitetsvärlden berör också översättning och tolkning. Genom temat Mångfaldens kraft vill vi väcka diskussion om den centrala ställning och betydelse översättning och tolkning har i en värld som förändras allt snabbare och blir allt mera mångfaldig.

Temat kan behandlas exempelvis utgående från någon av följande synvinklar:

  • Översättning och tolkning i en brytningstid – mångfald förr, nu och i framtiden
  • Gränssnittet mellan mångkulturalism och flerspråkighet
  • Gränssnittet mellan det professionella och det icke-professionella
  • De många definitionerna på kvalitet: vem och vad anger definitionen?
  • Interaktionens och maktens dynamik
  • Agentskap och behov av makt inom översättning och tolkning
  • Kraft, empowerment och uthållighet

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom KäTu kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har redan under fjorton år – som både talare och åhörare – samlat översättare och tolkar, forskare, lärare, studenter och doktorander i översättning och tolkning, teckenspråkstolkar, studenter och lärare i teckenspråkstolkning samt andra som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet i Finland som har översättar- och tolkutbildning i samarbete med Finlands översättar- och tolkförbunds (FÖTF) sektion för lärare och forskare. Vasa universitet står som värd år 2017, och det var också i Vasa symposieserien fick sin början. Det är nu sista gången Vasa universitet står som arrangör, eftersom den examensinriktade utbildingen i språk och forskningen i språk överförs till Jyväskylä universitet 1.8.2017.

 

ARBETSFORMER

Plenarister år 2017 är professor Jorge Díaz-Cintas (University College London) och universitetslektor, FD Kristiina Abdallah (Vasa universitet). Preliminär rubrik för Díaz-Cintas plenarföreläsning är Power Dynamics in Subtitling och för Abdallahs Kokonaisvaltainen laatu: mitä, miksi, miten? Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag (20 + 10 minuter) i parallella sektioner, workshoppar och postrar. Workshopparna är ca 2 timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågrupparbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en timme. Den bästa postern utses och prisbelönas.

Förslag till teman för workshoppar skickas in senast 25.11.2016 och förslag till sektionsföredrag och postrar senast 20.1.2017. Förslagen (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till adressen katu2017(at)uva.fi. I e-postmeddelandets rubrik och i själva förslaget ska anges om förslaget gäller workshop, sektionsföredrag eller poster.

Utskick nr 2 innehåller mer information om workshopparna. Föredragshållarna meddelas senast 20.2.2017 om sektionsföredragen godkänts.

 

UTBILDNINGSEFTERMIDDAG FÖR DOKTORANDER 20.4.2017

I samband med KäTu-symposiet arrangeras torsdag 20.4.2017 en utbildningseftermiddag som är särskilt avsedd för doktorander och handledare, men öppen även för andra intresserade. Temat för utbildningen är i år hur man som forskare agerar i media. Pol.mag. Riikka Kalmi från Vasa universitet, expert på forskningskommunikation, talar om att i olika medier möta offentligheten som representant för sin egen forskning och sitt forskningsområde samt för det egna universitetet. Efter hennes introduktion fortsätter diskussionerna i en workshop, där temat behandlas speciellt ur översättnings- och tolkningsforskarnas synvinkel. Närmare information om utbildningen ges i utskick nr 2.

 

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för andra gången ut sektionens pris Tiedon helmi (Kunskapens pärla). Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2017 är det forskningsverksamhet som står i tur att få priset.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté, som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De personer som inkommer med förslag ska följa principerna för nomineringen, vilka finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Förslag och motiveringar bör inlämnas senast 15.2.2017 och de sänds till sektionens sekreterare Turo Rautaoja, e-post turo.rautaoja(at)utu.fi.

 

SYMPOSIEPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 11 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. Den som har medverkat i symposiet med plenarföreläsning, sektionsföredrag, posterpresentation eller lett en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 11 av MikaEL utkommer i mars–april 2018 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 11 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna ges efter symposiet per e-post och uppdateras på publikationens webbplats.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2017-symposiet publiceras på symposiets webbplats på adressen https://katu-symposiumi.com/xv/. Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor, publiceras i december 2016. I alla ärenden som gäller symposiet ber vi er använda e-postadressen katu2017(at)uva.fi.

 

ARRANGÖRER

Vasa universitet

Nestori Siponkoski (organisationiskommitténs ordförande)

Kristiina Abdallah

Mona Enell-Nilsson

Anu Heino

Siru Lamminpää

Jaana Puskala

Gun-Viol Vik

Jari-Pekka Välimaa

 

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (sektionens ordförande)

Juha Eskelinen, Helsingfors universitet

Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet

Dieter Hermann Schmitz, Tammerfors universitet

Turo Rautaoja, Åbo universitet

Nestori Siponkoski, Vasa universitet

 

VÄLKOMMEN TILL VASA!