Andra utskicket och inbjudan till föredrag

XV SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2017: MÅNGFALDENS KRAFT

Vasa universitet 21–22.4.2017

 

KäTu2017-SYMPOSIETS TEMA

KäTu-symposiets tema år 2017 är Mångfaldens kraft. Med detta tema vill vi lyfta fram översättning och tolkning som ett allt mera mångskiftande och betydande fenomen.

Förändringarna i samhället och universitetsvärlden berör också översättning och tolkning. Genom temat Mångfaldens kraft vill vi väcka diskussion om den centrala ställning och betydelse översättning och tolkning har i en värld som förändras allt snabbare och blir allt mera mångfaldig.

Temat kan behandlas exempelvis utgående från någon av följande synvinklar:

  • Översättning och tolkning i en brytningstid – mångfald nu, förr och i framtiden
  • Gränssnittet mellan mångkulturalism och flerspråkighet
  • Gränssnittet mellan det professionella och det icke-professionella
  • De många definitionerna på kvalitet: vem och vad anger definitionen?
  • Interaktionens och maktens dynamik
  • Agentskap och behov av makt inom översättning och tolkning
  • Kraft, empowerment och uthållighet

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning samt utbildning och forskning inom området välkomna.

 

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom KäTu kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har redan under fjorton år – som både talare och åhörare – samlat översättare och tolkar, forskare, lärare, studenter och doktorander i översättning och tolkning, teckenspråkstolkar, studenter och lärare i teckenspråkstolkning samt andra som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet i Finland som har översättar- och tolkutbildning i samarbete med Finlands översättar- och tolkförbunds (FÖTF) sektion för lärare och forskare. Vasa universitet står som värd år 2017, och det var också i Vasa symposieserien fick sin början. Det är nu sista gången Vasa universitet står som arrangör, eftersom den examensinriktade utbildningen i språk och forskningen i språk överförs till Jyväskylä universitet 1.8.2017.

 

PLENARFÖRELÄSNINGARNA

Plenarister år 2017 är professor Jorge Díaz-Cintas (University College London) och universitetslektor, FD Kristiina Abdallah (Vasa universitet). Preliminär rubrik för Díaz-Cintas plenarföreläsning är Power Dynamics in Subtitling och för Abdallahs Kokonaisvaltainen laatu: mitä, miksi, miten.

 

WORKSHOPPARNA

Workshopparna är ca två timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera något tema generellt (som paneldiskussion eller som smågruppsarbete) eller gemensamt behandla någon fråga ur en problembaserad synvinkel. Det ordnas tre workshoppar vars språk endera är finska eller engelska i enlighet med vilket språk workshoppen beskrivits på. Anmälningen till workshopparna görs i samband med den övriga anmälningen.

Workshop 1

Hankala asiakas? Joukkoäly ja vertaistuki apuun!

Tämä työpaja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla haastavia asiakasviestintätilanteita roolipelissä, jakaa kokemuksia neuvottelusta ja asiakkaista ja miettiä toimivia neuvottelutekniikoita yhdessä muiden työpajaan osallistuvien kanssa. Työpaja on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille kääntäjistä ja tulkeista alan opettajiin ja opiskelijoihin. Työpajasta vastaavat Tiina Kinnunen, Minna Ruokonen ja Erja Vottonen (Itä-Suomen yliopisto).

Workshop 2

Professional and/vs. Non-Professional: Is translation at risk?

This workshop will provide a space to openly discuss professional and non-professional translation, considering perspectives coming from the translation profession and academia.
An initial literature review will be used to open the panel. This review will include research on fansubbing, crowdsourcing, volunteer translation, among other areas of non-professional translation. This will serve to highlight the most salient issues and the progress that has been made in the conceptualization of professional and non-professional translation. The workshop is convened by David Orrego-Carmona (Aston University, UK / University of the Free State, South Africa).

Workshop 3

Riittämättömyydestä voimaantumiseen: kääntämisen ja tulkkauksen opettajat moninaisten vaatimusten ristipaineessa

Työpajassa pohditaan yliopistojen kääntämisen ja tulkkauksen opettajiin kohdistuvia monenlaisia vaatimuksia työhyvinvoinnin näkökulmasta ja etsitään yhdessä selviytymiskeinoja. Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi, Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

Längre beskrivningar av workshopparna

 

SEKTIONSFÖREDRAGEN OCH POSTRARNA

Sektionsföredragen räcker 20 + 10 minuter i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras en särskild tid på fredagseftermiddagen. Den bästa postern utses och prisbelönas.

Förslag till sektionsföredrag och postrar skickas in senast 20.1.2017. Förslagen (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till adressen katu2017(a)uva.fi. I e-postmeddelandets rubrik och i själva förslaget ska anges om förslaget gäller workshop, sektionsföredrag eller poster.

Föredragshållarna och posterpresenterarna meddelas senast 20.2.2017 om abstrakten godkänts.

 

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR DOKTORANDER 20.4.2017, ”FORSKAREN I MEDIERNAS STRÅLKASTARLJUS”

I samband med KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang torsdag 20.4.2017 kl. 16–19 i byggnaden Tervahovi, sal D115, som är särskilt avsedd för doktorander och handledare, men öppen även för andra intresserade. Temat för utbildningen i år är hur man som forskare agerar i media. Pol.mag. Riikka Kalmi från Vasa universitet, expert på forskningskommunikation, talar om att i olika medier möta offentligheten som representant för sin egen forskning och sitt forskningsområde samt för det egna universitetet. Efter hennes introduktion berättar professor emerita Sirkku Aaltonen (Vasa universitet) om hur hon agerat under sin karriär på gränssnittet mellan forskning och media. Efter föredagen finns det reserverad tid för slutliga ord.

Program för utbildningsevenemanget

 

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten till tolkning och användning av andra språk kan diskuteras med arrangörerna.

 

PRELIMINÄR TIDTABELL

OBS! Ändringar i programmet är möjliga!

Fredag 21.4.2017 Registreringen börjar kl. 9.00 i huvudentrén vid byggnaden Tervahovi på Vasa universitet (Wolffskavägen 34. De första workshopparna ordnas möjligtvis redan 9–11. Symposiet öppnas kl. 12.00, varefter Jorge Díaz-Cintas håller sin plenarföreläsning kl. 12.30. Efter detta börjar sektionsföredragen. För posterpresentationerna reserveras en särskild tid på eftermiddagen, då mottagaren av utmärkelsen Tiedon Helmi också tillkännages. Kvällsprogrammet börjar kl. 19.

Lördag 22.4.2017 FÖTF:s sektion för lärare och forskare har möte kl. 9–10. Kristiina Abdallah håller sin plenarföreläsning kl. 10–11. Efter det är det dags för lunch och sedan sektionsföredrag och workshoppar. Symposiet slutar före kl. 16.

 

UTMÄRKELSEN TIEDON HELMI

I samband med symposiet delar FÖTF:s sektion för lärare och forskare för andra gången ut sektionens pris Tiedon helmi (Kunskapens pärla). Priset utdelas vartannat år till en förtjänt person eller grupp inom undervisningen och vartannat till en person eller grupp inom forskningen. Utmärkelsen kan beviljas för någon enskild gärning, långvarig verksamhet eller ett helt livsverk. År 2017 är det forskningsverksamhet som står i tur att få priset.

FÖTF:s styrelse utser pristagaren på förslag av sektionens kommitté, som fungerar som prisjury. Kommitténs förslag baserar sig på de förslag som inkommit från sektionens medlemmar. De personer som inkommer med förslag ska följa principerna för nomineringen, vilka finns på förbundets webbplats på sidorna för medlemmar (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Förslag och motiveringar bör inlämnas senast 15.2.2017 och de sänds till sektionens sekreterare Turo Rautaoja, e-post turo.rautaoja(at)utu.fi.

 

SYMPOSIUMPUBLIKATION

Utgående från symposiet sammanställs volym 11 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. Den som har medverkat i symposiet med plenarföreläsning, sektionsföredrag, posterpresentation eller lett en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 11 av MikaEL utkommer i mars–april 2018 före följande KäTu-symposium. Publikationer från tidigare år är tillgängliga på adressen http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Redaktörerna för volym 11 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna ges efter symposiet per e-post och uppdateras på publikationens webbplats.

 

ANMÄLNING OCH DELTAGARAVGIFT

Anmälningen till symposiet KäTu2017 görs med en elektronisk blankett på adressen https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4559/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska. Anmälningen börjar 17.2.2017 och upphör 17.3.2017, och anmälningen är bindande. Med samma blankett anmäler man sig till utbildningsevenemanget, workshopparna, posterpresentionen och kvällsprogrammet. Mera information om kvällsprogrammet ges på symposiets webbplats innan anmälningen börjar.

Deltagaravgiften är 70 euro, FÖTF:s medlemmar och doktorander 40 euro och studerande 20 euro (priserna inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial och kaffe under bägge dagar samt servering under eventuella posterpresentationer på fredagen.

FÖTF skickar en faktura av deltagaravgiften och eventuell middagsavgift till de anmälda per e-post.

 

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

För deltagarna på symposiet KäTu2017 har vi reserverat en kvot på Sokos Hotel Vaakuna 20–22.4.2017. Boka ett rum direkt från hotellet. Referensen är BKATU1704 och den gäller tills 20.3.2017.

Andra inkvarteringsmöjligheter hittar du t.ex. på adressen http://www.visitvaasa.fi/sv/soka/Pages/platser.aspx?paikka=&pakti=6&a1akti=82.

 

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken om KäTu2017-symposiet, beskrivningar av workshopparna och abstrakt för föredragen och posterpresentationerna samt praktiska anvisningar publiceras på symposiets webbplats på adressen https://katu-symposiumi.com/xv/. Symposieprogrammet publiceras i mars före anmälningstiden upphör.

I alla ärenden som gäller symposiet ber vi er använda e-postadressen katu2017(a)uva.fi.

 

ARRANGÖRER

Vasa universitet

Nestori Siponkoski (organisationskommitténs ordförande)
Kristiina Abdallah
Anu Heino
Siru Lamminpää
Jaana Puskala
Gun-Viol Vik (tills 30.3.)

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet (sektionens ordförande)
Juha Eskelinen, Helsingfors universitet
Minna Ruokonen, Östra Finlands universitet
Dieter Hermann Schmitz, Tammerfors universitet
Turo Rautaoja, Åbo universitet
Nestori Siponkoski, Vasa universitet

VÄLKOMMEN TILL VASA!